Aktualności

 • Założenie spółki z o.o. - od czego zacząć?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz bardziej popularna w naszym kraju. Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, jest to rodzaj spółki kapitałowej, która może zostać utworzona przez jedną albo więcej osób. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych.

  29-12-2016 14:09 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami - uregulowana w jednym akcie prawnym

  W dniu 23 maja 2016 r. powstał projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projektowana ustawa normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

  29-12-2016 14:08 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Będą zmiany przepisów w razie śmierci przedsiębiorcy

  Uregulowanie skutków podatkowych oraz skutków w postępowaniach administracyjnych w przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną przewidują przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

  29-12-2016 14:07 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • MS planuje zmiany w opłatach w razie w razie dobrowolnego opuszczenia mieszkania przez dłużnika

  Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja przewiduje obniżenie opłaty pobieranej przez komornika w sytuacji, gdy dłużnik dobrowolnie opuści mieszkanie.

  29-12-2016 14:06 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Treść i przedmiot zastawu rejestrowego

  Zastaw w swojej istocie stanowi najskuteczniejsze i najpowszechniejsze zabezpieczenie rzeczowe postanowień umowy w obrocie gospodarczym. Mimo stosunkowo małej popularności skutecznie zapobiega długotrwałemu dochodzeniu majątku od dłużnika (...).

  12-12-2016 10:08 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Jakie zmiany czekają na małych podatników od 2017r.?

  Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku, w którym rozpoczęli działalność - to główna zmiana nowelizacji ustawy o podatku dochodowym.

  12-12-2016 10:04 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych

  Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związanych z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług określa ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

  12-12-2016 10:03 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Co zawiera umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać następujące kwestie: firmę i siedzibę spółki; przedmiot działalności spółki; wysokość kapitału zakładowego; czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział; liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

  18-11-2016 16:19 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Ile wyniesie stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę przy umowach zlecenie i umowach o świadczenie usług

  Od 1 stycznia 2016 r. będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie oraz umowach o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. W 2017 r. wyniesie ona 12 zł brutto.

  18-11-2016 16:17 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • OECD znowu straszy podatników

  Po niezbyt udanych próbach wprowadzenia w życie takich pomysłów jak AWI, CFC czy klauzula obejścia prawa podatkowego, OECD dzięki CRS (Common Reporting Standard) znowu zmierza do ujednolicenia prawa podatkowego. Wizja uszczelnienia systemu fiskalnego, zminimalizowania negatywnych zjawisk unikania opodatkowania oraz przeciwdziałania ukrywaniu dochodów w przyjaznych podatkowo jurysdykcjach została już roztoczona (...).

  18-11-2016 16:15 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Powiernictwo - kierowanie biznesem z tylnego siedzenia

  Chęć ochrony majątku to naturalna konsekwencja stanu posiadania. Im więcej chcemy chronić, tym lepszych szukamy zabezpieczeń. Prowadząc biznes, chętniej korzystamy z wyrafinowanych pomysłów i stosujemy zaawansowane konstrukcje prawnofinansowe.

  21-10-2016 15:51 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Funkcjonowanie elektrowni wiatrowych jest uregulowane prawnie

  Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych określa warunki, tryb lokalizacji oraz budowy elektrowni wiatrowych, a także warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.

  21-10-2016 15:48 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Rezydencja na Malcie dla spółek

  Ostatnie zmiany legislacyjne spowodowały, iż działalność gospodarcza prowadzona za pośrednictwem spółek zagranicznych może powodować coraz większe problemy administracyjne i formalne. Zmiany wprowadzone sukcesywnie na gruncie prawa podatkowego sprawiają, iż prowadzenie biznesu w formie spółki zarejestrowanej w tzw. raju podatkowym nie daje już tak dużych korzyści jak w ostatnich latach (...)

  17-10-2016 09:46 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Centralny Rejestr Faktur - czemu tak naprawdę ma służyć?

  Minister Finansów podpisał w czerwcu akt założycielski spółki celowej Aplikacje Krytyczne sp. z o.o., której zadaniem ma być "budowa systemów teleinformatycznych oraz rozbudowa lub unowocześnienie istniejących systemów teleinformatycznych", które następnie mają być przez spółkę przekazane nieodpłatnie Skarbowi Państwa (...)

  17-10-2016 09:45 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Reżimy prawne dla zmiany wierzyciela lub dłużnika w zobowiązaniu

  W odniesieniu do stosunku zobowiązaniowego obowiązujące przepisy prawa cywilnego przewidują możliwość zmiany podmiotowej każdej ze stron, a więc osoby dłużnika oraz wierzyciela. Wskazać należy, że przedmiotowa modyfikacja nie wpływa na jego treść oraz przedmiot zobowiązania. Jakie są więc reżimy prawne dla takiego przekształcenia w stosunku do dłużnika oraz wierzyciela?

  07-10-2016 15:24 Kancelaria Prawna Skarbiec