Aktualności

 • Rezydencja na Malcie dla spółek

  Ostatnie zmiany legislacyjne spowodowały, iż działalność gospodarcza prowadzona za pośrednictwem spółek zagranicznych może powodować coraz większe problemy administracyjne i formalne. Zmiany wprowadzone sukcesywnie na gruncie prawa podatkowego sprawiają, iż prowadzenie biznesu w formie spółki zarejestrowanej w tzw. raju podatkowym nie daje już tak dużych korzyści jak w ostatnich latach (...)

  17-10-2016 09:46 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Centralny Rejestr Faktur - czemu tak naprawdę ma służyć?

  Minister Finansów podpisał w czerwcu akt założycielski spółki celowej Aplikacje Krytyczne sp. z o.o., której zadaniem ma być "budowa systemów teleinformatycznych oraz rozbudowa lub unowocześnienie istniejących systemów teleinformatycznych", które następnie mają być przez spółkę przekazane nieodpłatnie Skarbowi Państwa (...)

  17-10-2016 09:45 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Reżimy prawne dla zmiany wierzyciela lub dłużnika w zobowiązaniu

  W odniesieniu do stosunku zobowiązaniowego obowiązujące przepisy prawa cywilnego przewidują możliwość zmiany podmiotowej każdej ze stron, a więc osoby dłużnika oraz wierzyciela. Wskazać należy, że przedmiotowa modyfikacja nie wpływa na jego treść oraz przedmiot zobowiązania. Jakie są więc reżimy prawne dla takiego przekształcenia w stosunku do dłużnika oraz wierzyciela?

  07-10-2016 15:24 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Przekazanie zysku spółki jawnej na działalność spółki nie zawsze będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych

  Podatek od czynności cywilnoprawnych charakteryzuje się tym, iż opodatkowane są nim tylko konkretne czynności występujące w obrocie handlowym czy gospodarczym. Ustawodawca przewidział opodatkowanie niniejszym podatkiem tylko takich świadczeń, które zostały wprost wskazane przez przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm., dalej jako "u.p.c.c".). Przekazanie zysku spółki jawnej na działalność spółki nie zawsze będzie opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W jaki sposób, zatem sformułować uchwałę o podziale zysku w spółce jawnej, aby uniknąć opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

  07-10-2016 15:20 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Zmiany w potwierdzaniu na piśmie warunków umowy o pracę

  Od 1 września br. pracodawcy mają obowiązek pisemnego potwierdzenia pracownikowi przez pracodawcę ustaleń umowy o pracę niezawartej w formie pisemnej, przed dopuszczeniem pracownika do pracy. To skutek nowelizacji Kodeksu pracy.

  29-09-2016 16:05 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Umowa a oferta

  Zawarcie umowy - uwagi ogólne Umowa to porozumienie dwóch lub więcej stron, w którym określane zostają wzajemne prawa i obowiązki. Zawarcie umowy może być dokonane poprzez złożenie oferty i jej przyjęcie, negocjacje, aukcję lub przetarg. Jedną z podstawowych zasad w obrocie gospodarczym jest swoboda umów, tzn. strony dowolnie mogą dobierać sobie kontrahentów, kształtować warunki współpracy pod warunkiem, że treść lub cel zawartej umowy nie sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

  29-09-2016 15:59 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Zasady odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania

  Właściwe wykonanie zobowiązania jest możliwe tylko w sytuacji prawidłowego spełnienia świadczenia. Podmiotem zobowiązanym do tego jest dłużnik lub inna osoba określona zgodnie z treścią umowy bądź właściwością zobowiązania. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania skutkuje tym, że wierzyciel może przymusowo egzekwować świadczenie od dłużnika. Jaka jest odpowiedzialność dłużnego kontrahenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i czy dłużnik ma możliwość zwolnienia się od niej?

  29-09-2016 15:56 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • W jakich sytuacjach zdecydować się na odstąpienie lub wypowiedzenie umowy?

  W odniesieniu do stosunku zobowiązaniowego obowiązujące przepisy prawa cywilnego przewidują kilka możliwości jego skutecznego zakończenia. - Prawo odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenie umowy są przykładami dwóch instytucji prawa materialnego, które uprawniają do zakończenia stosunku zobowiązaniowego. - mówi mecenas Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się w doradztwie prawnym. - W praktyce pojęcia te są często używane zamiennie. Niestety niesłusznie i błędnie, co powoduje dla stron późniejsze, negatywne konsekwencje. - dodaje. Czym zatem różnią się od siebie wypowiedzenie umowy i odstąpienie od niej oraz jakie są skutki niewłaściwego zakończenia realizacji umowy z kontrahentem?

  29-09-2016 15:53 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Właściciel warunkowy - zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

  Wydanie kupującemu rzeczy ruchomych przez sprzedającego łączy się zazwyczaj z natychmiastowym uiszczeniem ceny sprzedaży. W obrocie gospodarczym występują jednak sytuacje, w których rzecz zostaje wydana nabywcy zanim dojdzie do zapłaty ceny sprzedaży. Sprzedający w obawie przed niepewnym finansowo kupującym, może skutecznie zabezpieczyć zapłatę ceny za rzeczy ruchome, zastrzegając ich własność w umowie sprzedaży. W jaki sposób może tego dokonać?

  16-09-2016 13:34 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Jak skarga pauliańska chroni wierzyciela?

  Skarga pauliańska została uregulowana w art. 527-534 kodeksu cywilnego. Jest to instytucja, która ma celu chronić wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Zdarzają się sytuacje, w których w celu uniknięcia przez dłużników zapłaty zobowiązań wyzbywają się swojego majątku.

  16-09-2016 13:31 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy dotyczące biegłych rewidentów

  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Nowe przepisy dotyczące biegłych rewidentów regulują między innymi kwestię uzyskiwania uprawnień i wykonywania zawodu.

  13-09-2016 14:13 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Upadłość konsumencka i jej konsekwencje

  Upadłość konsumencka - uwagi wprowadzające Na wstępie należy wyjaśnić, że upadłość konsumencka dotyczy tylko osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie polegające na tym, że pozbywamy się swoich długów, ale jednocześnie tracimy majątek, który został przez nas dotychczas zgromadzony (...)

  13-09-2016 14:10 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Nowe zasady ustalania płac w spółach z udziałem Skarbu Państwa

  Nowa ustawa kominowa została uchwalona przez sejm. Dotyczy ona zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami z udziałem Skarbu Państwa, samorządu, państwowych osób prawnych i komunalnych osób prawnych. - Wynagrodzenie w tych spółkach będzie określane między innymi w uwzględnieniem skali działalności spółki, osiąganych przychodów oraz wielkości zatrudnienia - mówi mecenas Robert Nogacki, założyciel Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się m.in. w prawie gospodarczym i finansowym.

  31-08-2016 23:02 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zmiany w ustawie o rachunkowości będą obejmowały między innymi rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych, umożliwia również stosowanie przez jednostki sektora finansów publicznych uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu.

  31-08-2016 22:57 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Będą zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

  Zwiększenie ochrony inwestorów, wzmocnienie uprawnień organów nadzoru niezbędnych do przeprowadzania postępowań w zakresie nadużyć na rynku oraz wzmocnienie uprawnień organów nadzoru niezbędnych do przeprowadzania postępowań w zakresie nadużyć na rynku - to tylko niektóre rozwiązania przewidziane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

  09-08-2016 12:51 Kancelaria Prawna Skarbiec
Wiadomości - najważniejsze informacje
Wiadomości
Tematy
Informatory
Nauka dla Każdego
Tylko Zdrowie
Duży Format
Telewizyjna