Aktualności

 • Prawo użytkowania wieczystego - przekształcenie w prawo własności

  Prawo użytkowania wieczystego jest prawem pośrednim pomiędzy prawem własności, a ograniczonym prawem rzeczowym. Użytkownicy wieczyści, pomimo iż nie są właścicielami, to wykonują swoje prawo jak typowi właściciele nieruchomości. Przyjęło się zatem, że prawo użytkowania wieczystego nazywane jest "niewidocznym" prawem własności. Wielu osobom zależy jednak na zdobyciu uprawnień takich, jakie przysługują właścicielom nieruchomości. Jakie zatem muszą zostać spełnione warunki, aby możliwe było przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

  09-08-2016 12:47 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Kiedy zobowiązanie jest właściwie wykonane?

  Właściwe spełnienie świadczenia jest warunkiem prawidłowego wykonanego zobowiązania. Przepisy obowiązującego prawa stanowią, iż podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest dłużnik lub inna osoba określona zgodnie z treścią umowy bądź właściwością zobowiązania. Zauważyć należy jednak, że spełnienie świadczenia nie zawsze musi oznaczać właściwe i pełne wykonanie zobowiązania. Jakie są zatem kryteria?

  09-08-2016 12:45 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Znaczenie wprowadzenia do systemu prawnego ustawy deweloperskiej

  Deweloperzy budują coraz więcej, licząc na utrzymanie się popytu na nowe nieruchomości. W celu właściwego zabezpieczenia transakcji deweloperzy, którzy są przedsiębiorcami, zawierają z kupującymi tzw. umowy przedwstępne deweloperskie. Uregulowanie w obowiązujących przepisach umowy deweloperskiej pozwala na wyraźne jej rozróżnienie od umowy przedwstępnej. Jakie są różnice pomiędzy tymi rodzajami umów oraz jakie to ma znaczenie dla podmiotów zawierających takie umowy?

  11-07-2016 22:59 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • RPO interweniuje w resorcie finansów w sprawie biur usług płatniczych

  Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra finansów z prośbą o zmniejszenie obciążeń finansowych nałożonych na biura usług płatniczych, chodzi przede wszystkim o opłaty na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego nad działalnością biur przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  27-06-2016 10:38 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Rządowe plany gospodarcze

  Rząd przyjął "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", który wskazuje nowe kierunki działań rządu w sprawie rozwoju polskiej gospodarki.

  27-06-2016 10:35 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z konstytucją przepisów w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych

  Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu Ordynacji podatkowej, zgodnie, z którym nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

  27-06-2016 10:33 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Jakie są konsekwencje programu 500 plus?

  Program 500 plus, zwany niekiedy programem Rodzina 500+ został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016.195). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

  10-06-2016 10:28 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Rząd chce obniżyć CIT dla firm

  Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

  10-06-2016 10:24 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

  Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców właściwego zabezpieczania swoich transakcji. W celu uniknięcia przypadków niewypłacalności przez partnerów biznesowych, warto jest zadbać o właściwe zabezpieczanie umów pod względem prawnym, które ograniczą ryzyko nie wykonania przedmiotu umowy.

  20-05-2016 15:00 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Pierwsza pomoc dla Frankowiczów

  Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pomoc. Jest ona realizowana na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

  20-05-2016 14:58 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Będą ułatwienia w działalności innowacyjnej

  Zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej oraz wydłużenie okresu (z obecnych 3 lat do 6), w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową - to tylko część propozycji, zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  20-05-2016 14:54 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Zadośćuczynienie za błędy medyczne

  Osoba, która jest pacjentem w celu dochodzenia swoich roszczeń może skorzystać z drogi sądowej, zarówno przed sądem cywilnym, jak i karnym. Od stycznia 2012 r. istnieje także możliwość złożenia wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Zasady oraz tryb dochodzenia roszczeń wynikających z tzw. zdarzeń medycznych został szczegółowo uregulowany w rozdziale 13a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2016.186 (dalej: Ustawa).

  29-04-2016 12:36 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Przekształcenia form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, a aspekty podatkowe

  Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą z mocy przepisów krajowych zobowiązane są przez cały rok stosować jedną formę opodatkowania. W praktyce może jednak dojść do sytuacji, w której ze względu na potrzeby rozwoju działalności, optymalizację finansową przedsiębiorstwa lub obowiązki nałożone z mocy prawa sprawią, że przedsiębiorcy zmuszeni będą do przekształcenia obecnej formy prawnej prowadzonej działalności. Decydując się na zmiany, osoby lub organy zarządzające powinny oceniać konsekwencje podatkowe i prawne przekształcenia spółek handlowych. Zatem, na jakie zmiany najlepiej się zdecydować?

  29-04-2016 12:20 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Metody uniknięcia podwójnego opodatkowania

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obciąża dochody podatnika uzyskane zarówno w kraju, jak i za granicą. Problematyczna pozostaje kwestia, gdy te same dochody uzyskane przez podatnika są obejmowane podatkiem również w kraju ich uzyskania. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania pomiędzy państwami zawierane są umowy w tym zakresie.

  18-04-2016 09:49 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Propozycje zmniejszenia stawki CIT

  Zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. - przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  18-04-2016 09:47 Kancelaria Prawna Skarbiec
Wiadomości - najważniejsze informacje
Wiadomości
Tematy
Informatory
Nauka dla Każdego
Tylko Zdrowie
Duży Format
Telewizyjna