Aktualności

 • Kiedy zobowiązanie jest właściwie wykonane?

  Właściwe spełnienie świadczenia jest warunkiem prawidłowego wykonanego zobowiązania. Przepisy obowiązującego prawa stanowią, iż podmiotem zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest dłużnik lub inna osoba określona zgodnie z treścią umowy bądź właściwością zobowiązania. Zauważyć należy jednak, że spełnienie świadczenia nie zawsze musi oznaczać właściwe i pełne wykonanie zobowiązania. Jakie są zatem kryteria?

  09-08-2016 12:45 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Znaczenie wprowadzenia do systemu prawnego ustawy deweloperskiej

  Deweloperzy budują coraz więcej, licząc na utrzymanie się popytu na nowe nieruchomości. W celu właściwego zabezpieczenia transakcji deweloperzy, którzy są przedsiębiorcami, zawierają z kupującymi tzw. umowy przedwstępne deweloperskie. Uregulowanie w obowiązujących przepisach umowy deweloperskiej pozwala na wyraźne jej rozróżnienie od umowy przedwstępnej. Jakie są różnice pomiędzy tymi rodzajami umów oraz jakie to ma znaczenie dla podmiotów zawierających takie umowy?

  11-07-2016 22:59 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • RPO interweniuje w resorcie finansów w sprawie biur usług płatniczych

  Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra finansów z prośbą o zmniejszenie obciążeń finansowych nałożonych na biura usług płatniczych, chodzi przede wszystkim o opłaty na pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego nad działalnością biur przez Komisję Nadzoru Finansowego.

  27-06-2016 10:38 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Rządowe plany gospodarcze

  Rząd przyjął "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", który wskazuje nowe kierunki działań rządu w sprawie rozwoju polskiej gospodarki.

  27-06-2016 10:35 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z konstytucją przepisów w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych

  Rzecznik Praw Obywatelskich skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisu Ordynacji podatkowej, zgodnie, z którym nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

  27-06-2016 10:33 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Jakie są konsekwencje programu 500 plus?

  Program 500 plus, zwany niekiedy programem Rodzina 500+ został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016.195). Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia.

  10-06-2016 10:28 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Rząd chce obniżyć CIT dla firm

  Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. dla małych podatników tj. podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

  10-06-2016 10:24 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Prawne formy umów zabezpieczania z kontrahentami

  Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców właściwego zabezpieczania swoich transakcji. W celu uniknięcia przypadków niewypłacalności przez partnerów biznesowych, warto jest zadbać o właściwe zabezpieczanie umów pod względem prawnym, które ograniczą ryzyko nie wykonania przedmiotu umowy.

  20-05-2016 15:00 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Pierwsza pomoc dla Frankowiczów

  Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o pomoc. Jest ona realizowana na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

  20-05-2016 14:58 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Będą ułatwienia w działalności innowacyjnej

  Zniesienie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej oraz wydłużenie okresu (z obecnych 3 lat do 6), w jakim przedsiębiorca może odliczyć koszty na działalność badawczo-rozwojową - to tylko część propozycji, zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  20-05-2016 14:54 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Zadośćuczynienie za błędy medyczne

  Osoba, która jest pacjentem w celu dochodzenia swoich roszczeń może skorzystać z drogi sądowej, zarówno przed sądem cywilnym, jak i karnym. Od stycznia 2012 r. istnieje także możliwość złożenia wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Zasady oraz tryb dochodzenia roszczeń wynikających z tzw. zdarzeń medycznych został szczegółowo uregulowany w rozdziale 13a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2016.186 (dalej: Ustawa).

  29-04-2016 12:36 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Przekształcenia form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, a aspekty podatkowe

  Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą z mocy przepisów krajowych zobowiązane są przez cały rok stosować jedną formę opodatkowania. W praktyce może jednak dojść do sytuacji, w której ze względu na potrzeby rozwoju działalności, optymalizację finansową przedsiębiorstwa lub obowiązki nałożone z mocy prawa sprawią, że przedsiębiorcy zmuszeni będą do przekształcenia obecnej formy prawnej prowadzonej działalności. Decydując się na zmiany, osoby lub organy zarządzające powinny oceniać konsekwencje podatkowe i prawne przekształcenia spółek handlowych. Zatem, na jakie zmiany najlepiej się zdecydować?

  29-04-2016 12:20 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Metody uniknięcia podwójnego opodatkowania

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obciąża dochody podatnika uzyskane zarówno w kraju, jak i za granicą. Problematyczna pozostaje kwestia, gdy te same dochody uzyskane przez podatnika są obejmowane podatkiem również w kraju ich uzyskania. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania pomiędzy państwami zawierane są umowy w tym zakresie.

  18-04-2016 09:49 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Propozycje zmniejszenia stawki CIT

  Zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. - przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  18-04-2016 09:47 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Ministerstwo Finansów chce zmian w dokonywaniu (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego dla przedsiębiorców

  Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują sankcji za naruszenie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie obowiązku dokonywania (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Resort finansów przygotował projekt zmian w przepisach w tej kwestii.

  18-04-2016 09:32 Kancelaria Prawna Skarbiec
Wiadomości - najważniejsze informacje
Wiadomości
Tematy
Informatory
Nauka dla Każdego
Tylko Zdrowie
Duży Format
Telewizyjna