Aktualności

 • Zadośćuczynienie za błędy medyczne

  Osoba, która jest pacjentem w celu dochodzenia swoich roszczeń może skorzystać z drogi sądowej, zarówno przed sądem cywilnym, jak i karnym. Od stycznia 2012 r. istnieje także możliwość złożenia wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Zasady oraz tryb dochodzenia roszczeń wynikających z tzw. zdarzeń medycznych został szczegółowo uregulowany w rozdziale 13a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2016.186 (dalej: Ustawa).

  29-04-2016 12:36 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Przekształcenia form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, a aspekty podatkowe

  Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą z mocy przepisów krajowych zobowiązane są przez cały rok stosować jedną formę opodatkowania. W praktyce może jednak dojść do sytuacji, w której ze względu na potrzeby rozwoju działalności, optymalizację finansową przedsiębiorstwa lub obowiązki nałożone z mocy prawa sprawią, że przedsiębiorcy zmuszeni będą do przekształcenia obecnej formy prawnej prowadzonej działalności. Decydując się na zmiany, osoby lub organy zarządzające powinny oceniać konsekwencje podatkowe i prawne przekształcenia spółek handlowych. Zatem, na jakie zmiany najlepiej się zdecydować?

  29-04-2016 12:20 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Metody uniknięcia podwójnego opodatkowania

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych obciąża dochody podatnika uzyskane zarówno w kraju, jak i za granicą. Problematyczna pozostaje kwestia, gdy te same dochody uzyskane przez podatnika są obejmowane podatkiem również w kraju ich uzyskania. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania pomiędzy państwami zawierane są umowy w tym zakresie.

  18-04-2016 09:49 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Propozycje zmniejszenia stawki CIT

  Zmniejszenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych z 19 proc. do 15 proc. - przewiduje złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

  18-04-2016 09:47 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Ministerstwo Finansów chce zmian w dokonywaniu (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego dla przedsiębiorców

  Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują sankcji za naruszenie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie obowiązku dokonywania (przyjmowania) płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Resort finansów przygotował projekt zmian w przepisach w tej kwestii.

  18-04-2016 09:32 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Coraz bliżej wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej

  Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnikami tego podatku mają być sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni nienależący do sieci handlowych.

  18-04-2016 09:31 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Klienci parabanków z większą ochroną

  11 marca br. wchodzi w życie część przepisów nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Zmiany mają ograniczyć możliwość pobierania przez firmy parabankowe nadmiernie wysokich odsetek i prowizji od kredytów.

  04-04-2016 09:55 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Rządowe plany wprowadzenia stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych

  Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych oraz zniesienie zróżnicowania minimalnego wynagrodzenia za pracę - to najważniejsze zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  04-04-2016 09:44 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Nowe zasady podpisywania umów o pracę

  22 lutego br. weszła w życie większość przepisów nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu ograniczenie nadużywania umów o pracę na czas określony.

  29-03-2016 12:25 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Prowadzenie książki kontroli jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy

  Swoboda działalności gospodarczej w swojej istocie zakłada wolne i równe dla każdego przedsiębiorcy podejmowanie oraz wykonywanie działalności gospodarczej. Wolność ta nie jest jednak nieograniczona i podlega kontrolom jej zgodności z obowiązującymi przepisami. W tym celu ustawodawca nałożył określone obowiązki nie tylko na organ kontroli, ale również na samego przedsiębiorcę. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia organowi kontrolującemu prowadzonej przez siebie książki kontroli. Czy przedmiotowa książka kontroli może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej?

  18-03-2016 11:32 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Zmiana zasad opodatkowania PIT odpraw i odszkodowań w spółkach Skarbu Państwa

  Od 1 stycznia br. nastąpiły zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowań i odpraw w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają na celu ograniczenie zjawiska wypłacania zbyt wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa.

  04-03-2016 13:59 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Prawo opcji jako sposób zwiększenia zakresu zamówienia

  Zamawiający inicjując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zdecydować się na rozszerzenie zamówienia podstawowego o dodatkowe zamówienie opcjonalne, którego treść i maksymalny zakres zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dla wykonawcy oznacza to, że podpisując umowę z prawem opcji nabywa on roszczenie tylko do zamówienia podstawowego, a obowiązek wykonywania opcji rozpocznie się jedynie w momencie, kiedy zamawiający się na to zdecyduje. Powyższe uprawnienie zamawiającego określane jest, jako prawo opcji.

  04-03-2016 13:57 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Banki wciąż mylą dłużników przy zajmowaniu rachunków bankowych

  W praktyce istnieje duży problem związany z omyłkowym zajmowaniem rachunku bankowego, gdy dłużnik ma podobne lub takie same dane osobowe. Nie pomogły w tej sprawie nawet zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadzone w 2013 roku.

  04-03-2016 13:56 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Resort finansów pracuje nad przepisami dotyczącymi klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

  Ministerstwo Finansów przygotowało założenia zmian Ordynacji podatkowej. Regulują one między innymi kwestie, związane z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Warto wiedzieć, kiedy będzie można ją zastosować i jakie uprawienia będzie miał podatnik w takiej sytuacji.

  25-02-2016 12:27 Kancelaria Prawna Skarbiec
 • Problem ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu ma być uregulowany prawnie

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który ma na celu uregulowanie kwestii zwrotu przez pracodawcę kosztów noclegu pracownikom - kierowcom, którzy będąc w trasie i wykonując obowiązki pracownicze śpią w kabinie ciężarówki/pojazdu. Tę kwestię rozstrzygnął w 2004 roku Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w składzie siedmiu sędziów.

  25-02-2016 12:26 Kancelaria Prawna Skarbiec
Wiadomości - najważniejsze informacje
Wiadomości
Tematy
Informatory
Nauka dla Każdego
Tylko Zdrowie
Duży Format
Telewizyjna