RB_ASO:Zmiana stanu posiadania

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 8 / 2018 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporzÄ?dzenia: 2018-02-14
SkrĂłcona nazwa emitenta
REVITUM S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d Revitum S.A. z siedzibÄ? w Warszawie (dalej: â??Emitentâ??, â??SpĂłĹ?kaâ??) informuje, Ĺźe w dniu 14 lutego 2018 roku Emitent powziÄ?Ĺ? informacjÄ? od Erne Ventures S.A. z siedzibÄ? w Warszawie (dalej: â??Akcjonariuszâ??), ktĂłry na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentĂłw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spĂłĹ?kach publicznych, zawiadomiĹ?, o nabyciu przez Akcjonariusza Ĺ?Ä?cznie 215.044 akcji SpĂłĹ?ki. Transakcje zostaĹ?y zawarte poza systemem obrotu.

Akcjonariusz na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentĂłw finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spĂłĹ?kach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) poinformowaĹ?, iĹź:

W dniu 09/02/2018 Akcjonariusz zawarĹ? umowÄ? cywilno-prawnÄ? na podstawie ktĂłrej nabyĹ? Ĺ?Ä?cznie 215.044 (dwieĹ?cie piÄ?tnaĹ?cie tysiÄ?cy czterdzieĹ?ci cztery) akcji Emitenta.

Przed transakcjami Akcjonariusz posiadaĹ? 418.973 (czterysta osiemnaĹ?cie tysiÄ?cy dziewiÄ?Ä?set siedemdziesiÄ?t trzy) akcje Emitenta dajÄ?ce 32,39% kapitaĹ?u zakĹ?adowego i 26,33% gĹ?osĂłw na Walnym Zgromadzeniu.

Po powyĹźszej transakcji Akcjonariusz posiada 634.017 szeĹ?Ä?set trzydzieĹ?ci cztery tysiÄ?ce siedemnaĹ?cie) akcji Emitenta dajÄ?cych 49,02% kapitaĹ?u zakĹ?adowego i 39,84% gĹ?osĂłw na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz poinformowaĹ?, Ĺźe w ciÄ?gu najbliĹźszych 12 miesiÄ?cy nie wyklucza bezpoĹ?redniego lub poĹ?redniego zwiÄ?kszenia swojego zaangaĹźowania w spĂłĹ?ce Emitenta.

Akcjonariusz poinformowaĹ?, iĹź nie istniejÄ? podmioty zaleĹźne od Akcjonariusza posiadajÄ?ce akcje Emitenta, ani nie istniejÄ? osoby, o ktĂłrych mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie.

Akcjonariusz poinformowaĹ?, iĹź nie posiada instrumentĂłw finansowych, o ktĂłrych mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

JednoczeĹ?nie Akcjonariusz przypomniaĹ?, Ĺźe zgodnie z umowÄ? zawartÄ? w dniu 6 lutego 2018 roku, podmiot zobowiÄ?zany (zbywca akcji) powinien przenieĹ?Ä? na Akcjonariusza kolejne 356.000 akcji Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-02-14 Maria Biernacik-BaĹ?kowska Prezes ZarzÄ?du