PSr:

Spis treści:
1. STRONA TYTUĹ?OWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU
5. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

Spis załączników:
Oswiadczenie_Zarzadu_TIM_SA_w_sprawie_SF_TIM_SA_i_SSF_GK_TIM_sporzadzonego_na_dzien_30.06.2017r.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SSF_GK_TIM_oraz_SF_TIM_SA_za_pierwsze_polrocze_2017r.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)
SSF_GK_TIM_i_SF_TIM_SA_na_dzien_30.06.2017r.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_TIM_za_I_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport pĂłĹ?roczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 RozporzÄ?dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. â?? j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentĂłw papierĂłw wartoĹ?ciowych prowadzÄ?cych dziaĹ?alnoĹ?Ä? wytwĂłrczÄ?, budowlanÄ?, handlowÄ? lub usĹ?ugowÄ?
(rodzaj emitenta)
za pĂłĹ?rocze roku obrotowego 2017 obejmujÄ?ce okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierajÄ?cy skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedĹ?ug MSR/MSSF
w walucie zĹ?
oraz skrĂłcone sprawozdanie finansowe wedĹ?ug MSR/MSSF
w walucie zĹ?
data przekazania: 2017-09-14
TIM SA
(peĹ?na nazwa emitenta)
TIM Handel (han)
(skrĂłcona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branĹźa)
53-333 WrocĹ?aw
(kod pocztowy) (miejscowoĹ?Ä?)
PowstaĹ?cĂłw Ĺ?l. 2-4
(ulica) (numer)
(0-71) 37 61 621 (0-71) 37 61 620
(telefon) (fax)
zarzad@tim.pl www.tim.pl
(e-mail) (www)
897 000 96 78 930339253
(NIP) (REGON)
Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k z siedzibÄ? w Poznaniu, wpisana na listÄ? podmiotĂłw uprawnionych do badania sprawozdaĹ? finanowych pod nr 4055.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
pĂłĹ?rocze / 2017 pĂłĹ?rocze /2016 pĂłĹ?rocze / 2017 pĂłĹ?rocze /2016
I. Grupa KapitaĹ?owa TIM 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016
II. Przychody netto ze sprzedaĹźy produktĂłw, towarĂłw i materiaĹ?Ăłw 328572 310453 77358 70872
III. Zysk (strata ) z dzialalnoĹ?ci operacyjnej (3633) 7386 (855) 1686
IV. Zysk (strata) brutto (4024) 7137 (947) 1629
V. Zysk (strata)netto (3310) 5476 (779) 1250
VI. Zysk (strata) udziaĹ?owcĂłw niesprawujÄ?cych kontroli (89) 33 (21) 8
VII. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci operacyjnej (2229) (7019) (525) (1602)
VIII. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci inwestycyjnej (5340) 7832 (1257) 1788
IX. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci finansowej 1393 (12472) 328 (2848)
X. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto, razem (6176) (11659) (1454) (2662)
XI. stan na dzie 30.06.2017 stan na dzieĹ? 30.06.2016 stan na dzieĹ? 30.06.2017 stan na dzieĹ? 30.06.2016
XII. Aktywa, razem 327403 343034 77464 77539
XIII. ZobowiÄ?zania i rezerwy na zobowiÄ?zania 157562 169623 37280 38342
XIV. ZobowiÄ?zania dĹ?ugoterminowe 23265 21647 5504 4894
XV. ZobowiÄ?zania krĂłtkoterminowe 134297 147976 31776 33448
XVI. KapitaĹ? wlasny jednostki dominujÄ?cej 165137 168335 39072 38050
XVII. KapitaĹ? zakĹ?adowy 22199 22199 5252 5018
XVIII. Liczba akcji ( w tys. szt) 22199 22199 22199 22199
XIX. 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016
XX. Zysk (strata) na jednÄ? akcjÄ? zwykĹ?Ä? ( w zĹ?/EUR) (0,15) 0,25 (0,04) 0,06
XXI. Rozwodniony zysk ( strata) na jednÄ? akcjÄ? zwykĹ?Ä? ( w zĹ?/EUR) (0,15) 0,25 (0,04) 0,06
XXII. stan na dzieĹ? 30.06.2017 stan na 30.06.2016 stan na 30.06.2017 stan na 30.06.2016
XXIII. WartoĹ?Ä? ksiÄ?gowa na jednÄ? akcjÄ? ( w zĹ?/EUR) 7,44 7,58 1,76 1,71
XXIV. Rozwodniona wartoĹ?Ä? ksiÄ?gowa na jednÄ? akcjÄ? ( w zĹ?/EUR) 7,44 7,58 1,76 1,71
XXV. TIM SA 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2016
XXVI. Przychody neto ze sprzedaĹźy produktĂłw, towarĂłw i materiaĹ?Ăłw 298673 287815 70319 65704
XXVII. Zysk (strata) z dziaĹ?alnoĹ?ci operacyjnej (255) 7282 (60) 1662
XXVIII. Zysk (strata) brutto (293) 7073 (69) 1615
XXIX. Zysk (strata) netto (236) 5398 (56) 1232
XXX. Zysk (strata) udziaĹ?owcĂłw niesprawujÄ?cych kontroli - - - -
XXXI. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci operacyjnej (1114) (5118) (262) (1168)
XXXII. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci inwestycyjnej (1219) 5974 (288) 1364
XXXIII. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci finansowej (52) (13472) (12) (3076)
XXXIV. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto, razem (2385) (12616) (562 (2880)
XXXV. stan na 30.06.2017 stan na 30.06.2016 stan na 30.06.2017 stan na 30.06.2016
XXXVI. Aktywa, razem 302359 315782 71539 71379
XXXVII. ZobowiÄ?zania i rezerwy na zobowiÄ?zania 127498 140685 30166 31800
XXXVIII. ZobowiÄ?zania dĹ?ugoterminowe 4669 4106 1105 928
XXXIX. ZobowiÄ?zania krĂłtkoterminowe 122829 136579 29061 30872
XL. KapitaĹ? wĹ?asny jednostki dominujÄ?cej 174861 175097 41373 39579
XLI. KapitaĹ? zakĹ?adowy 22199 22199 5252 5018
XLII. Liczba akcji ( w tys szt) 22199 22199 22199 22199
XLIII. 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2017- 30.06.2016 01. 01.2017-30.06.2017 01.01.2016-30.06.2017
XLIV. Zysk (strata) na jednÄ? akcjÄ? zwykĹ?Ä? ( w zĹ?.EUR) (0,01) 0,24 (0,003) 0,06
XLV. Rozwodniony zysk ( strata) na jednÄ? akcjÄ? zwykÄ? ( w zĹ?/EUR) (001) 0,24 (0,003) 0,06
XLVI. stan na 30.06.2017 stan na 30.06.2016 stan na 30.06.2017 stan na 30.06.2
XLVII. WartoĹ?Ä? ksiÄ?gowa na jednÄ? akcjÄ? 7,88 7,89 1,86 1,78
XLVIII. Rozwodniona wartoĹ?Ä? ksiÄ?gowa na jednÄ? akcjÄ? 7,88 7,89 1,86 1.78
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Zastosowane do przelicze&#324; kursy: kurs &#347;rednioroczny :30.06.2017-4,2474 ;
30.06.2016 - 4,3805; 31.12.206; kurs ostatniego dnia okresu
sprawozadawczego: 30.06.2017-4,2265; 30.06.2016 r - 4,4255:31.12.2016 r
-4,4240.
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z pĂłĹ?rocznego skrĂłconego sprawozdania finansowego dane te naleĹźy odpowiednio opisaÄ?.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje siÄ? na koniec pĂłĹ?rocza bieĹźÄ?cego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co naleĹźy odpowiednio opisaÄ?.

Raport powinien zostaÄ? przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spĂłĹ?ce prowadzÄ?cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoĹ?ci za poĹ?rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieĹźÄ?cym nr z dnia o treĹ?ci:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU
â??Rozszerzonyâ?? Skonsolidowany raport pĂłĹ?roczny powinien zawieraÄ? skĹ?adniki i informacje zgodnie z przepisami RozporzÄ?dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. â?? (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. â?? (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OĹ?wiadczenie ZarzÄ?du TIM SA w sprawie SF TIM SA i SSF GK TIM sporzÄ?dzonego na dzieĹ? 30.06.2017r.pdfOĹ?wiadczenie ZarzÄ?du TIM SA w sprawie SF TIM SA i SSF GK TIM sporzÄ?dzonego na dzieĹ? 30.06.2017r.pdf
Raport z przeglÄ?du SSF GK TIM oraz SF TIM SA za pierwsze pĂłĹ?rocze 2017r.pdfRaport z przeglÄ?du SSF GK TIM oraz SF TIM SA za pierwsze pĂłĹ?rocze 2017r.pdf
SSF GK TIM i SF TIM SA na dzieĹ? 30.06.2017r.pdfSSF GK TIM i SF TIM SA na dzieĹ? 30.06.2017r.pdf
Sprawozdanie z dziaĹ?alnoĹ?ci Grupy KapitaĹ?owej TIM za I pĂłĹ?rocze 2017.pdfSprawozdanie z dziaĹ?alnoĹ?ci Grupy KapitaĹ?owej TIM za I pĂłĹ?rocze 2017.pdf

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-14 Anna SĹ?obodzian-PuĹ?a CzĹ?onek ZarzÄ?du
2017-09-14 Piotr Tokarczuk CzĹ?onek ZarzÄ?du
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>