RB:Informacja o zawarciu przez Emitenta, porozumienia z TDJ Equity III Sp. z o.o. w sprawie obniĹźenia ceny za udziaĹ?y Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibÄ? w Koninie.

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 6 / 2017 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporzÄ?dzenia: 2017-02-17
SkrĂłcona nazwa emitenta
ZAMET INDUSTRY S.A.
Temat
Informacja o zawarciu przez Emitenta, porozumienia z TDJ Equity III Sp. z o.o. w sprawie obniĹźenia ceny za udziaĹ?y Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibÄ? w Koninie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d Zamet Industry S.A. z siedzibÄ? w Piotrkowie Trybunalskim (dalej â??Emitentâ??), w nawiÄ?zaniu do raportu nr 5/2017 informuje, Ĺźe w dniu dzisiejszym zawarĹ? z TDJ EQUITY III sp. z o.o. z siedzibÄ? w Katowicach (â??SprzedajÄ?cyâ??) porozumienie, na mocy ktĂłrego, majÄ?c na uwadze m.in. istotnÄ? zmianÄ? otoczenia rynkowego w stosunku do okresu, w ktĂłrym Emitent nabyĹ? od SprzedajÄ?cego udziaĹ?y Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibÄ? w Koninie, w szczegĂłlnoĹ?ci spowolnienie w sektorze Oil & Gas, strony zmodyfikowaĹ?y postanowienia Umowy sprzedaĹźy udziaĹ?Ăłw z dnia 27 stycznia 2016 roku w ten sposĂłb, Ĺźe uzgodniĹ?y obniĹźenie ceny zakupu udziaĹ?Ăłw Fugo Zamet sp. z o.o. z kwoty 46.000.000,00 zĹ? (czterdzieĹ?ci szeĹ?Ä? milionĂłw zĹ?otych) do kwoty 28.860.000,00 zĹ? (dwadzieĹ?cia osiem milionĂłw osiemset szeĹ?Ä?dziesiÄ?t tysiÄ?cy zĹ?otych) za wszystkie udziaĹ?y.

JednoczeĹ?nie Emitent oĹ?wiadcza, Ĺźe w Ĺ?wietle obniĹźenia ceny za udziaĹ?y Fugo Zamet sp. z o.o., caĹ?a cena nabycia zostaĹ?a juĹź uregulowana ze Ĺ?rodkĂłw pochodzÄ?cych z emisji akcji przeprowadzonej na mocy uchwaĹ?y ZarzÄ?du z dnia 27 stycznia 2016 roku. Tym samym, w zwiÄ?zku § 6 ust. 6 Statutu Emitenta, ZarzÄ?d nie jest juĹź upowaĹźniony do dalszych emisji akcji w ramach kapitaĹ?u docelowego, ktĂłrego wysokoĹ?Ä? zostaĹ?a okreĹ?lona w § 6 ust. 4 Statutu, bowiem pozyskaĹ? juĹź, w ramach emisji o ktĂłrej mowa powyĹźej, caĹ?oĹ?Ä? Ĺ?rodkĂłw na sfinansowanie transakcji nabycia udziaĹ?Ăłw Fugo Zamet Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 RozporzÄ?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduĹźyÄ? na rynku (rozporzÄ?dzenie w sprawie naduĹźyÄ? na rynku) oraz uchylajÄ?ce dyrektywÄ? 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst majÄ?cy znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-17 Tomasz Jakubowski Prezes ZarzÄ?du
2017-02-17 PrzemysĹ?aw Milczarek Wiceprezes ZarzÄ?du ds. Finansowych