RB_ASO: Raport miesiÄ?czny za sierpieĹ? 2017 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEĹťÄ?CY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieĹźÄ?cy nr 41 / 2017 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporzÄ?dzenia: 2017-09-14
SkrĂłcona nazwa emitenta
DEKTRA S.A.
Temat
Raport miesiÄ?czny za sierpieĹ? 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
TreĹ?Ä? raportu:
ZarzÄ?d Dektra S.A. z siedzibÄ? w Toruniu (â??Emitentâ??, â??SpĂłĹ?kaâ??) przekazuje raport miesiÄ?czny za sierpieĹ? 2017 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy KapitaĹ?owej Dektra wyniosĹ?y:
2 847 146,57 zĹ? w miesiÄ?cu sierpniu 2017 r., wzrost o 8,0% rdr,
14 554 181,11 zĹ? narastajÄ?co w okresie styczeĹ? â?? sierpieĹ? 2017 r., wzrost o 12,5% rdr.

2. Informacje na temat wystÄ?pienia tendencji i zdarzeĹ? w otoczeniu rynkowym emitenta, ktĂłre w ocenie Emitenta mogÄ? mieÄ? w przyszĹ?oĹ?ci istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wynikĂłw finansowych emitenta:
Nie wystÄ?piĹ?y.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieĹźÄ?cego w okresie objÄ?tym raportem:
EBI 12/2017 z dnia 28.08.2017 r. PowoĹ?anie biegĹ?ego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaĹ? finansowych Emitenta za lata 2017-2019,
ESPI 40/2017 z dnia 14.08.2017 r. Raport miesiÄ?czny za lipiec 2017 r.,
EBI 11/2017 z dnia 11.08.2017 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartaĹ? 2017 r.,

4. Kalendarz inwestora:
W dniu 13 paĹşdziernika 2017r. nastÄ?pi publikacja raportu za miesiÄ?c wrzesieĹ? 2017r.,
w dniu 14 listopada 2017r. nastÄ?pi publikacja raportu okresowego za III kwartaĹ? 2017r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesiÄ?czny za informacjÄ? poufnÄ? z uwagi na publikacjÄ? przychodĂłw netto ze sprzedaĹźy za dany miesiÄ?c.

Podstawa prawna: art. 17 RozporzÄ?dzenia MAR. oraz pkt. 16 ZaĹ?Ä?cznika do UchwaĹ?y Nr 293/2010 ZarzÄ?du GieĹ?dy PapierĂłw WartoĹ?ciowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. â?? Dobre Praktyki SpĂłĹ?ek Notowanych na NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'><p>
</p></font></body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-14 Beata StefaĹ?ska Prezes ZarzÄ?du