PSr:

Spis treści:
1. STRONA TYTUĹ?OWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU
5. PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?

Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa_ELEKTROTIM_spr_skonsolidowane_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)
ELEKTROTIM_sprawozdanie_jednostkowe_polrocze_2017.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skons_spr_fin_Grupy_ELEKTROTIM_I_polrocze.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)
Raport_z_przegladu_spr_fin_jedn_ELEKTROTIM_I_polrocze.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)
Polroczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_ELEKTROTIM.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport pĂłĹ?roczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 RozporzÄ?dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. â?? j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentĂłw papierĂłw wartoĹ?ciowych prowadzÄ?cych dziaĹ?alnoĹ?Ä? wytwĂłrczÄ?, budowlanÄ?, handlowÄ? lub usĹ?ugowÄ?
(rodzaj emitenta)
za pĂłĹ?rocze roku obrotowego 2017 obejmujÄ?ce okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierajÄ?cy skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedĹ?ug MSR/MSSF
w walucie zĹ?
oraz skrĂłcone sprawozdanie finansowe wedĹ?ug MSR/MSSF
w walucie zĹ?
data przekazania: 2017-09-14
ELEKTROTIM SPĂ?Ĺ?KA AKCYJNA
(peĹ?na nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrĂłcona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branĹźa)
54-156 WrocĹ?aw
(kod pocztowy) (miejscowoĹ?Ä?)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
Instytut StudiĂłw Podatkowych Modzelewski i WspĂłlnicy - Audyt Sp. z o.o., Warszawa
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
pĂłĹ?rocze / 2017 pĂłĹ?rocze / 2016 pĂłĹ?rocze / 2017 pĂłĹ?rocze / 2016
Dane dtoyczÄ?ce skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaĹźy produktĂłw, towarĂłw i materiaĹ?Ăłw 99 528 100 039 23 433 22 837
II. Zysk (strata) z dziaĹ?alnoĹ?ci operacyjnej -5 843 -3 298 -1 376 -753
III. Zysk (strata) brutto -6 611 -2 854 -1 556 -652
IV. Zysk (strata) netto -6 034 -4 277 -1 421 -976
V. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci operacyjnej -13 574 -18 728 -3 196 -4 275
VI. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci inwestycyjnej -1 259 -2 161 -296 -493
VII. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci finansowej -4 341 -10 593 -1 022 -2 418
VIII. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto, razem -19 174 -31 482 -4 514 -7 187
IX. Aktywa, razem 124 714 166 150 29 508 37 557
X. ZobowiÄ?zania i rezerwy na zobowiÄ?zania 50 064 81 637 11 845 18 453
XI. ZobowiÄ?zania dĹ?ugoterminowe 451 575 107 130
XII. ZobowiÄ?zania krĂłtkoterminowe 39 915 68 596 9 444 15 505
XIII. KapitaĹ? wĹ?asny 74 650 84 513 17 662 19 103
XIV. KapitaĹ? zakĹ?adowy 9 983 9 983 2 362 2 257
XV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XVI. Zysk (strata) na jednÄ? akcje zwykĹ?Ä? (w zĹ?/EUR) -0,60 -0,43 -0,14 -0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jednÄ? akcjÄ? zwykĹ?Ä? (w zĹ?/EUR) -0,60 -0,43 -0,14 -0,10
XVIII. WartoĹ?Ä? ksiÄ?gowa na jednÄ? akcjÄ? (w zĹ?/EUR) 7,48 8,47 1,77 1,91
XIX. Rozwodniona wartoĹ?Ä? ksiÄ?gowa na jednÄ? akcjÄ? (w zĹ?/EUR) 7,48 8,47 1,77 1,91
XX. Zadeklarowana lub wypĹ?acona dywidenda na jedna akcjÄ? (w zĹ?/EUR) 0,35 1,24 0,08 0,28
Dane dotyczÄ?ce jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto ze sprzedaĹźy produktĂłw, towarĂłw i materiaĹ?Ăłw 55 742 59 850 13 124 13 663
XXII. Zysk (strata) z dziaĹ?alnoĹ?ci operacyjnej -3 568 -2 064 -840 -471
XXIII. Zysk (strata) brutto -1 375 3 496 -324 798
XXIV. Zysk (strata) netto -1 107 2 490 -261 568
XXV. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci operacyjnej -8 020 -9 173 -1 888 -2 094
XXVI. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci inwestycyjnej 1 365 3 599 321 822
XXVII. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci finansowej -3 520 -12 379 -829 -2 826
XXVIII. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto, razem -10 175 -17 953 -2 396 -4 098
XXIX. Aktywa, razem 98 657 127 339 23 342 28 784
XXX. ZobowiÄ?zania i rezerwy na zobowiÄ?zania 22 643 46 724 5 357 10 561
XXXI. ZobowiÄ?zania dĹ?ugoterminowe 0 41 0 9
XXXII. ZobowiÄ?zania krĂłtkoterminowe 16 570 40 614 3 921 9 180
XXXIII. KapitaĹ? wĹ?asny 76 014 80 615 17 985 18 222
XXXIV. KapitaĹ? zakĹ?adowy 9 983 9 983 2 362 2 257
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 9 983 009 9 983 009 9 983 009 9 983 009
XXXVI. Zysk (strata) na jednÄ? akcje zwykĹ?Ä? (w zĹ?/EUR) -0,11 0,25 -0,03 0,06
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jednÄ? akcjÄ? zwykĹ?Ä? (w zĹ?/EUR) -0,11 0,25 -0,03 0,06
XXXVIII. WartoĹ?Ä? ksiÄ?gowa na jednÄ? akcjÄ? (w zĹ?/EUR) 7,61 8,08 1,80 1,83
XXXIX. Rozwodniona wartoĹ?Ä? ksiÄ?gowa na jednÄ? akcjÄ? (w zĹ?/EUR) 7,61 8,08 1,80 1,83
XL. Zadeklarowana lub wypĹ?acona dywidenda na jedna akcjÄ? (w zĹ?/EUR) 0,35 1,24 0,08 0,28
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Zastosowane do przelicze&#324; kursy EUR:<br>30.06.2017 - kurs
&#347;rednioroczny: 4,2474 z&#322;; kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego:
4,2265 z&#322;<br>31.12.2016 - kurs &#347;rednioroczny: 4,3757 z&#322;; kurs
ostatniego dnia okresu sprawozdawczego: 4,4240 z&#322;<br>30.06.2016 -
kurs &#347;rednioroczny: 4,3805 z&#322;; kurs ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego: 4,4255 z&#322;
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z pĂłĹ?rocznego skrĂłconego sprawozdania finansowego dane te naleĹźy odpowiednio opisaÄ?.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje siÄ? na koniec pĂłĹ?rocza bieĹźÄ?cego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co naleĹźy odpowiednio opisaÄ?.

Raport powinien zostaÄ? przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spĂłĹ?ce prowadzÄ?cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoĹ?ci za poĹ?rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieĹźÄ?cym nr z dnia o treĹ?ci:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU
â??Rozszerzonyâ?? Skonsolidowany raport pĂłĹ?roczny powinien zawieraÄ? skĹ?adniki i informacje zgodnie z przepisami RozporzÄ?dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. â?? (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. â?? (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa KapitaĹ?owa ELEKTROTIM spr_skonsolidowane_pĂłĹ?rocze 2017.pdfGrupa KapitaĹ?owa ELEKTROTIM spr_skonsolidowane_pĂłĹ?rocze 2017.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaĹ?owej ELEKTROTIM za I. pĂłĹ?rocze 2017
ELEKTROTIM sprawozdanie jednostkowe pĂłĹ?rocze 2017.pdfELEKTROTIM sprawozdanie jednostkowe pĂłĹ?rocze 2017.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za I. pĂłĹ?rocze 2017
Raport z przeglÄ?du skons_spr_fin_Grupy ELEKTROTIM I pĂłĹ?rocze.pdfRaport z przeglÄ?du skons_spr_fin_Grupy ELEKTROTIM I pĂłĹ?rocze.pdf Raport biegĹ?ego rewidenta z przeglÄ?du skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaĹ?owej ELEKTROTIM za I. pĂłĹ?rocze 2017
Raport z przeglÄ?du spr_fin_jedn_ELEKTROTIM_I pĂłĹ?rocze.pdfRaport z przeglÄ?du spr_fin_jedn_ELEKTROTIM_I pĂłĹ?rocze.pdf Raport biegĹ?ego rewidenta z przeglÄ?du jednostkowego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za I. pĂłĹ?rocze 2017
PĂłĹ?roczne sprawozdanie z dziaĹ?alnoĹ?ci Grupy KapitaĹ?owej ELEKTROTIM.pdfPĂłĹ?roczne sprawozdanie z dziaĹ?alnoĹ?ci Grupy KapitaĹ?owej ELEKTROTIM.pdf PĂłĹ?roczne sprawozdanie z dziaĹ?alnoĹ?ci Grupy KapitaĹ?owej ELEKTROTIM za I. pĂłĹ?rocze 2017 wraz z oĹ?wiadczeniami ZarzÄ?du

PODPISY OSĂ?B REPREZENTUJÄ?CYCH SPĂ?Ĺ?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-09-14 Andrzej Diakun Prezes ZarzÄ?du
2017-09-14 Zbigniew Pawlik CzĹ?onek ZarzÄ?du
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>