R:

Spis treści:
1. STRONA TYTUĹ?OWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU
5. PODPISY WSZYSTKICH CZĹ?ONKĂ?W ZARZÄ?DU
6. PODPIS OSOBY, KTĂ?REJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄ?G RACHUNKOWYCH

Spis załączników:
FAM_-_list_Prezesa_do_Akcjonariuszy_2016.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_31.12.2016_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)
SPRAWOZDANIE_ZARZADU_2016_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)
FAM_2016_BSF_MSSF_OPN_RAP_PL_ver_dla_klienta_skan.pdf  (ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2016
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ?dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentĂłw papierĂłw wartoĹ?ciowych prowadzÄ?cych dziaĹ?alnoĹ?Ä? wytwĂłrczÄ?, budowlanÄ?, handlowÄ? lub usĹ?ugowÄ?
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2016 obejmujÄ?cy okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
zawierajÄ?cy sprawozdanie finansowe wedĹ?ug MSSF
w walucie zĹ?
data przekazania: 2017-02-17
FAM SPĂ?Ĺ?KA AKCYJNA
(peĹ?na nazwa emitenta)
FAM SA Metalowy (met)
(skrĂłcona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
54-611 WrocĹ?aw
(kod pocztowy) (miejscowoĹ?Ä?)
Avicenny 16
(ulica) (numer)
71-38-39-905 71-38-39-906
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zĹ? w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody netto ze sprzedaĹźy produktĂłw, towarĂłw i materiaĹ?Ăłw 111 872 88 343 25 567 21 110
II. Zysk (strata) z dziaĹ?alnoĹ?ci operacyjnej 24 238 12 821 5 539 3 064
III. Zysk (strata) brutto dziaĹ?alnoĹ?Ä? kontynuowana 20 166 9 622 4 609 2 299
IV. Zysk (strata) netto 19 547 9 375 4 467 2240
V. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci operacyjnej 26 703 17 087 6 103 4 083
VI. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci inwestycyjnej (1989) (1 544) (455) (369)
VII. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto z dziaĹ?alnoĹ?ci finansowej (26 886) (13 730) (6 144) (3 281)
VIII. PrzepĹ?ywy pieniÄ?Ĺźne netto, razem (2 172) 1 813 (496) 433
IX. Aktywa razem 101 489 100 180 22 941 23 508
X. ZobowiÄ?zania i rezerwy na zobowiÄ?zania 64 116 64 491 14 493 15 133
XI. ZobowiÄ?zania dĹ?ugoterminowe 42 498 37 471 9 606 8 793
XII. ZobowiÄ?zania krĂłtkoterminowe 21618 27 020 4 887 6 340
XIII. KapitaĹ? wĹ?asny 37 373 35 689 8 448 8 375
XIV. KapitaĹ? zakĹ?adowy 9246 9 246 2 090 2 170
XV. Liczba akcji wyemitowanych po pomniejszeniu o akcje wĹ?asne 31 882 971 31 882 971 31 882 971 31 882 971
XVI. Zysk (strata) na jednÄ? akcjÄ? zwykĹ?Ä? (w zĹ? / EUR) 0,61 0,29 0,14 0,07
XVII. WartoĹ?Ä? ksiÄ?gowa na jednÄ? akcjÄ? (w zĹ? / EUR) 1,17 1,12 0,26 0,26
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Powy&#380;sze dane finansowe za 2016 rok, analogiczny okres 2015 roku zosta&#322;y
przeliczone na EUR wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad:<br>-
poszczeg&#243;lne pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w - wed&#322;ug &#347;redniego kursu
og&#322;oszonego na dzie&#324;:<br>- 31 grudnia 2106 roku 4,4240 z&#322;/EUR,<br>-
31 grudnia 2016 roku - 4,2625 z&#322;/EUR,<br>- poszczeg&#243;lne pozycje
sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w
pieni&#281;&#380;nych - wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca
obrotowego:<br>- od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku - 4,3757 z&#322;/EUR,<br>-
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku - 4,1848 z&#322;//EUR.<br><br>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostaÄ? przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spĂłĹ?ce prowadzÄ?cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomoĹ?ci za poĹ?rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieĹźÄ?cym nr z dnia o treĹ?ci:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOĹ?Ä? RAPORTU
Raport roczny powinien zawieraÄ? skĹ?adniki i informacje zgodnie z przepisami RozporzÄ?dzenia Ministra FinansĂłw z dnia 19 lutego 2009 r. â?? (
j.t. Dz.U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. â?? (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
FAM - list Prezesa do Akcjonariuszy 2016.pdfFAM - list Prezesa do Akcjonariuszy 2016.pdf List Prezesa ZarzÄ?du do Akcjonariuszy
Sprawozdanie finansowe 31.12.2016 do publikacji.pdfSprawozdanie finansowe 31.12.2016 do publikacji.pdf Sprawozdanie finasnowe za okres 01.01.2016 do 31.12.2016
SPRAWOZDANIE ZARZÄ?DU 2016 do publikacji.pdfSPRAWOZDANIE ZARZÄ?DU 2016 do publikacji.pdf Sprawozdanie z dziaĹ?alnoĹ?ci SpĂłĹ?ki za okres 01.01.2016 do 31.12.2016
FAM_2016_BSF_MSSF_OPN_RAP_PL_ver_dla_klienta_skan.pdfFAM_2016_BSF_MSSF_OPN_RAP_PL_ver_dla_klienta_skan.pdf Sprawozdanie biegĹ?ego rewidenta

PODPISY WSZYSTKICH CZĹ?ONKĂ?W ZARZÄ?DU
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-17 PaweĹ? RelidzyĹ?ski Prezes ZarzÄ?du
2017-02-17 SĹ?awomir Chrzanowski CzĹ?onek ZarzÄ?du
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTĂ?REJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIÄ?G RACHUNKOWYCH
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-02-17 MaĹ?gorzata Jurga GĹ?Ăłwny KsiÄ?gowy
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>