Alterco SA

ALTERCO (ALT)
Data:

2016-05-23 15:17

Kurs:

0,02

Zmiana:
  • -0,02
  • -50,00%

Wyniki finansowe - Alterco SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2014Q1 2014Q2 2014Q3 2014Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 2,514 - 689
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (200) (2,792) (161) (545)
Zysk (strata) brutto (3,698) (38,472) (5,232) (4,148)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (3,698) (37,193) (5,186) (4,150)
Przepływy netto (1,203) 1,205 (5) (3)
- z działalności operacyjnej (1,203) 1,205 (5) (3)
- z działalności inwestycyjnej - - - -
- z działalności finansowej - - - -
Aktywa razem 110,695 51,178 51,187 51,280
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 293,600 272,555 277,795 282,036
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 293,600 272,555 277,795 282,036
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (182,905) (224,944) (231,454) (234,280)
Kapitał zakładowy 14,065 14,065 14,065 14,065
Liczba akcji (tys. szt.) 5835.95 5835.95 5835.95 5835.95
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) (31.34) (38.55) (39.66) (40.14)
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.63) (6.37) (0.89) (0.71)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -