Amica SA

AMICA (AMC)
Data:

2019-06-19 16:19

Kurs:

116,00

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,00%

Wyniki finansowe - Amica SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 685,376 773,093 835,294 679,654
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28,049 41,913 52,258 29,993
Zysk (strata) brutto 24,505 36,667 47,951 25,557
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 28,892 27,925 38,499 13,320
Przepływy netto (49,867) 40,017 (8,684) (8,291)
- z działalności operacyjnej (10,916) 32,009 119,850 (38,131)
- z działalności inwestycyjnej (18,073) (17,143) (20,488) (7,666)
- z działalności finansowej (20,878) 25,151 (108,046) 37,510
Aktywa razem 1,818,089 1,852,483 1,827,944 1,882,422
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1,019,925 1,046,341 993,161 999,586
Zobowiązania długoterminowe 163,280 165,147 149,469 167,504
Zobowiązania krótkoterminowe 856,645 881,194 843,692 832,082
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 797,639 805,441 834,138 882,035
Kapitał zakładowy 15,551 15,551 15,551 15,551
Liczba akcji (tys. szt.) 7775.27 7775.27 7775.27 7775.27
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 102.59 103.59 107.28 113.44
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 3.72 3.59 4.95 1.71
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -