Alumetal SA

ALUMETAL (AML)
Data:

2019-10-18 17:00

Kurs:

35,00

Zmiana:
  • -0,40
  • -1,13%

Wyniki finansowe - Alumetal SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 416,309 360,305 406,431 367,820
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21,380 14,583 16,318 17,725
Zysk (strata) brutto 21,444 15,823 16,909 16,638
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 20,194 3,647 15,022 13,150
Przepływy netto (26,789) 2,556 24,887 (12,279)
- z działalności operacyjnej 27,440 11,744 33,169 64,848
- z działalności inwestycyjnej (7,484) (6,191) (5,993) (11,797)
- z działalności finansowej (46,746) (2,998) (2,289) (65,330)
Aktywa razem 874,411 865,757 859,189 779,762
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 345,700 332,013 309,993 281,744
Zobowiązania długoterminowe 52,641 50,198 49,999 46,937
Zobowiązania krótkoterminowe 293,059 281,815 259,994 234,807
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 528,711 533,745 549,196 498,018
Kapitał zakładowy 1,548 1,548 1,548 1,548
Liczba akcji (tys. szt.) 15479.49 15479.49 15479.49 15479.49
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 34.16 34.48 35.48 32.17
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 1.30 0.24 0.97 0.85
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -