Arctic Paper SA

ARCTIC (ATC)
Data:

2019-10-17 09:29

Kurs:

3,20

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,00%

Wyniki finansowe - Arctic Paper SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 812,371 780,701 820,572 762,517
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59,459 (21,412) 59,070 69,876
Zysk (strata) brutto 52,741 (30,484) 51,836 59,873
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25,321 (37,550) 14,252 31,644
Przepływy netto - - - -
- z działalności operacyjnej 67,748 80,485 59,761 45,738
- z działalności inwestycyjnej (39,088) (59,232) (18,764) (13,231)
- z działalności finansowej 9,927 (2,109) (32,653) (32,135)
Aktywa razem 2,131,437 2,156,174 2,122,045 2,117,105
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1,255,275 1,294,981 1,267,717 1,249,987
Zobowiązania długoterminowe 497,844 441,381 397,849 402,993
Zobowiązania krótkoterminowe 755,855 850,245 866,255 846,994
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 606,565 576,643 562,814 586,057
Kapitał zakładowy 69,288 69,288 69,288 69,288
Liczba akcji (tys. szt.) 69287.78 69287.78 69287.78 69287.78
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 8.75 8.32 8.12 8.46
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.36 (0.54) 0.21 0.46
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -