Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona SA

BALTONA (BAL)
Data:

2019-10-18 11:38

Kurs:

6,80

Zmiana:
  • -0,05
  • -0,73%

Wyniki finansowe - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 158,595 121,276 116,545 133,783
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4,685 (1,314) (16,483) (16,871)
Zysk (strata) brutto 5,974 (2,973) (22,654) (23,144)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3,919 (5,992) (22,720) (22,631)
Przepływy netto 693 (14,764) (1,630) 1,003
- z działalności operacyjnej 10,434 (406) 32,254 22,392
- z działalności inwestycyjnej (27,036) (37,519) (11,329) (1)
- z działalności finansowej 17,295 23,161 (22,555) (21,388)
Aktywa razem 160,480 291,711 844,562 814,905
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150,302 194,879 770,430 764,585
Zobowiązania długoterminowe 43,521 66,650 554,687 538,535
Zobowiązania krótkoterminowe 106,781 128,229 215,743 226,050
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9,614 96,616 74,080 49,594
Kapitał zakładowy 2,814 2,814 2,814 2,814
Liczba akcji (tys. szt.) 11256.58 11256.58 11256.58 11256.58
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0.85 8.58 6.58 4.41
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.35 (0.53) (2.02) (2.01)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -