Bytom SA

BYTOM (BTM)
Data:

2018-11-28 16:49

Kurs:

2,75

Zmiana:
  • 0,07
  • 2,61%

Wyniki finansowe - Bytom SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55,765 40,887 57,954 46,422
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6,444 (979) 7,854 1,844
Zysk (strata) brutto 6,719 (1,337) 6,675 2,008
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4,904 (1,084) 5,377 1,596
Przepływy netto 2,431 (2,522) 685 403
- z działalności operacyjnej 19,709 (1,272) 12,144 4,691
- z działalności inwestycyjnej (1,673) (1,405) (1,041) (822)
- z działalności finansowej (15,605) 155 (10,418) (3,466)
Aktywa razem 106,876 118,312 119,172 138,217
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41,852 54,372 49,855 65,394
Zobowiązania długoterminowe 2,722 2,393 73 2,319
Zobowiązania krótkoterminowe 39,130 51,979 49,782 63,075
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 65,024 63,940 69,317 72,823
Kapitał zakładowy 72,063 72,063 72,063 73,973
Liczba akcji (tys. szt.) 72063.44 72063.44 72063.44 72063.44
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0.90 0.89 0.96 1.01
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.07 (0.01) 0.07 0.02
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -