CI Games SA

CIGAMES (CIG)
Data:

2019-07-17 17:00

Kurs:

0,99

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,10%

Wyniki finansowe - CI Games SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2015H1 2016H1 2017H1 2018H1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7,457 11,518 73,178 13,179
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4,779) (2,556) 4,127 (7,030)
Zysk (strata) brutto (3,725) (2,004) 2,273 (6,696)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (2,794) (2,659) 1,489 (9,954)
Przepływy netto 3,632 (1,056) (9,149) (3,704)
- z działalności operacyjnej 13,915 2,979 15,838 5,336
- z działalności inwestycyjnej (10,242) (13,153) (15,938) (10,434)
- z działalności finansowej (41) 9,118 (9,049) 1,394
Aktywa razem 92,474 93,530 115,922 93,431
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12,218 21,033 30,527 13,655
Zobowiązania długoterminowe 3,868 2,745 356 9,301
Zobowiązania krótkoterminowe 8,350 18,288 30,171 4,354
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 80,256 72,497 85,395 79,776
Kapitał zakładowy 1,391 1,391 1,501 1,511
Liczba akcji (tys. szt.) 139149.99 139149.99 150699.99 151109.99
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0.58 0.52 0.57 0.53
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.02) (0.02) 0.01 (0.07)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -