CI Games SA

CIGAMES (CIG)
Data:

2019-07-17 17:00

Kurs:

0,99

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,10%

Wyniki finansowe - CI Games SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5,466 4,002 4,621 4,151
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7,694) (1,497) (12,728) (1,572)
Zysk (strata) brutto (7,118) (1,672) (12,639) (1,539)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (10,002) (1,668) (10,330) (1,539)
Przepływy netto (1,533) 1,850 1,053 (1,306)
- z działalności operacyjnej 3,021 2,461 1,106 21
- z działalności inwestycyjnej (6,032) (6,209) (8,805) (8,152)
- z działalności finansowej 1,478 5,598 8,752 6,825
Aktywa razem 93,859 98,830 94,440 102,535
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13,445 20,084 26,024 35,658
Zobowiązania długoterminowe 9,301 13,736 17,209 25,887
Zobowiązania krótkoterminowe 4,144 6,348 8,815 9,771
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 80,414 78,746 68,416 66,877
Kapitał zakładowy 1,511 1,511 1,511 1,511
Liczba akcji (tys. szt.) 151109.99 151109.99 151109.99 151109.99
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0.53 0.52 0.45 0.44
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.07) (0.01) (0.07) (0.01)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -