CI Games SA

CIGAMES (CIG)
Data:

2019-07-23 14:47

Kurs:

0,98

Zmiana:
  • 0,00
  • -0,20%

Wyniki finansowe - CI Games SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 897 17 685 12 166 7 712
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 640 5 354 3 232 1 234
Zysk (strata) brutto 8 709 5 751 3 100 956
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 7 405 3 757 208 582
Przepływy netto 7 433 (3 117) 326 (3 766)
- z działalności operacyjnej 35 044 15 568 2 186 776
- z działalności inwestycyjnej (8 110) (3 883) (1 917) (4 453)
- z działalności finansowej (19 501) (14 802) 57 (89)
Aktywa razem 115 922 111 855 107 132 103 652
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 527 22 715 17 705 13 672
Zobowiązania długoterminowe 356 9 812 9 569 9 403
Zobowiązania krótkoterminowe 30 171 12 903 8 136 4 269
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 85 395 89 140 89 427 89 980
Kapitał zakładowy 1 501 1 501 1 511 1 511
Liczba akcji (tys. szt.) 150699,99 150849,99 151069,99 151109,99
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0,57 0,59 0,59 0,59
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,05 0,03 0,00 0,00
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -