CI Games SA

CIGAMES (CIG)
Data:

2019-07-15 17:00

Kurs:

1,00

Zmiana:
  • 0,00
  • -0,10%

Wyniki finansowe - CI Games SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2015Y 2016Y 2017Y 2018Y
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25,019 24,231 103,029 21,985
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9,001) (14,348) 12,713 (22,378)
Zysk (strata) brutto (8,065) (13,835) 11,124 (21,947)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (7,860) (16,240) 5,454 (22,693)
Przepływy netto (2,326) 18,241 (11,940) (872)
- z działalności operacyjnej 18,296 4,533 33,592 8,795
- z działalności inwestycyjnej (26,257) (28,975) (21,738) (25,406)
- z działalności finansowej 5,635 42,683 (23,794) 15,739
Aktywa razem 90,678 117,842 107,132 92,188
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15,451 34,199 17,705 25,374
Zobowiązania długoterminowe 2,748 2,751 9,569 17,209
Zobowiązania krótkoterminowe 12,703 31,448 8,136 8,165
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 75,227 83,643 89,427 66,814
Kapitał zakładowy 1,391 1,501 1,511 1,511
Liczba akcji (tys. szt.) 139149.99 150149.99 151069.99 151109.99
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0.54 0.56 0.59 0.44
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.06) (0.11) 0.04 (0.15)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -