CI Games SA

CIGAMES (CIG)
Data:

2019-10-18 17:03

Kurs:

1,18

Zmiana:
  • 0,05
  • 4,63%

Wyniki finansowe - CI Games SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4,482 4,324 4,283 2,881
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1,661) (13,687) (1,976) (5,848)
Zysk (strata) brutto (1,931) (13,320) (1,952) (6,144)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (1,927) (10,812) (1,952) (6,144)
Przepływy netto 1,626 1,206 (1,126) (5,892)
- z działalności operacyjnej 2,205 1,254 (86) (2,108)
- z działalności inwestycyjnej (6,172) (8,800) (7,865) (4,288)
- z działalności finansowej 5,593 8,752 6,825 504
Aktywa razem 97,164 92,188 100,353 105,056
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19,340 25,374 35,482 36,997
Zobowiązania długoterminowe 13,736 17,209 25,887 7,041
Zobowiązania krótkoterminowe 5,604 8,165 9,595 29,956
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 77,824 66,814 64,871 68,059
Kapitał zakładowy 1,511 1,511 1,511 1,511
Liczba akcji (tys. szt.) 151109.99 151109.99 151109.99 151109.99
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0.52 0.44 0.43 0.45
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.01) (0.07) (0.01) (0.04)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -