CI Games SA

CIGAMES (CIG)
Data:

2019-07-15 17:00

Kurs:

1,00

Zmiana:
  • 0,00
  • -0,10%

Wyniki finansowe - CI Games SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5,467 4,482 4,324 4,283
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8,264) (1,661) (13,687) (1,976)
Zysk (strata) brutto (7,652) (1,931) (13,320) (1,952)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (10,536) (1,927) (10,812) (1,952)
Przepływy netto 62 1,626 1,206 (1,126)
- z działalności operacyjnej 4,560 2,205 1,254 (86)
- z działalności inwestycyjnej (5,981) (6,172) (8,800) (7,865)
- z działalności finansowej 1,483 5,593 8,752 6,825
Aktywa razem 93,431 97,164 92,188 100,353
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13,655 19,340 25,374 35,482
Zobowiązania długoterminowe 9,301 13,736 17,209 25,887
Zobowiązania krótkoterminowe 4,354 5,604 8,165 9,595
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 79,776 77,824 66,814 64,871
Kapitał zakładowy 1,511 1,511 1,511 1,511
Liczba akcji (tys. szt.) 151109.99 151109.99 151109.99 151109.99
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 0.53 0.52 0.44 0.43
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.07) (0.01) (0.07) (0.01)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -