CPD SA

CELTIC (CPD)
Data:

2019-06-11 13:25

Kurs:

5,80

Zmiana:
  • -0,10
  • -1,69%

Wyniki finansowe - CPD SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5,025 4,457 4,509 4,875
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6,795 (5,107) (25,378) 5,600
Zysk (strata) brutto 2,138 (4,092) (27,022) 4,888
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 7,726 (4,270) (16,128) 9,694
Przepływy netto (95,288) 27,429 13,723 (41,716)
- z działalności operacyjnej 30,038 27,350 11,453 (10,756)
- z działalności inwestycyjnej 18,882 1,410 2,741 13,391
- z działalności finansowej (144,208) (1,331) (471) (44,351)
Aktywa razem 603,220 597,166 582,768 536,709
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 255,985 254,154 255,889 243,132
Zobowiązania długoterminowe 143,392 140,668 99,186 93,534
Zobowiązania krótkoterminowe 112,593 113,486 106,137 99,478
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 347,235 343,012 326,879 293,577
Kapitał zakładowy 3,935 3,935 3,935 2,637
Liczba akcji (tys. szt.) 39354.02 39354.02 39354.02 26371.13
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 8.82 8.72 8.31 11.13
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.20 (0.11) (0.41) 0.37
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -