ERG SA

ERG (ERG)
Data:

2019-06-19 09:00

Kurs:

32,00

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,00%

Wyniki finansowe - ERG SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23,261 21,585 19,714 23,013
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1,079 711 (2,861) 197
Zysk (strata) brutto 974 612 (3,016) 62
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 763 529 (2,653) 215
Przepływy netto (38) 1,180 633 (216)
- z działalności operacyjnej 125 3,044 615 4,728
- z działalności inwestycyjnej (1,188) (1,557) 624 (1,427)
- z działalności finansowej 1,025 (307) (606) (3,517)
Aktywa razem 76,366 75,026 68,746 68,925
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39,723 37,855 34,263 34,227
Zobowiązania długoterminowe 11,149 11,000 10,280 11,865
Zobowiązania krótkoterminowe 28,574 26,855 23,983 22,362
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 36,643 37,171 34,483 34,698
Kapitał zakładowy 17,520 17,520 17,520 17,520
Liczba akcji (tys. szt.) 876.02 876.02 876.02 876.02
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 41.83 42.43 39.36 39.61
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.87 0.60 (3.03) 0.24
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -