FAM SA

FAM (FAM)
Data:

2018-02-19 15:28

Kurs:

1,80

Zmiana:
  • 0,18
  • 11,11%

Wyniki finansowe - FAM SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2014Q1 2014Q2 2014Q3 2015Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16,081 20,966 18,084 26,737
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 116 548 2,267 4,282
Zysk (strata) brutto (244) 136 1,035 2,935
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (204) 582 2,207 2,811
Przepływy netto 376 (1,202) 991 1,115
- z działalności operacyjnej (136) 2,069 3,498 4,976
- z działalności inwestycyjnej (147) 5,571 150 (2,296)
- z działalności finansowej 659 (8,842) (2,657) (1,565)
Aktywa razem 115,408 89,672 89,209 103,181
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68,829 46,861 44,193 71,144
Zobowiązania długoterminowe 5,198 12,433 12,412 38,364
Zobowiązania krótkoterminowe 35,968 34,428 31,781 31,986
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 42,221 42,811 45,016 32,037
Kapitał zakładowy 9,246 9,246 9,246 9,246
Liczba akcji (tys. szt.) 31882.97 31882.97 31882.97 31882.97
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 1.32 1.34 1.41 1.00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.01) 0.02 0.07 0.09
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -