Global Cosmed SA

GLCOSMED (GLC)
Data:

2019-05-24 14:37

Kurs:

1,60

Zmiana:
  • 0,07
  • 4,58%

Wyniki finansowe - Global Cosmed SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 040 80 686 77 456 72 666
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 108 (179) (40) 584
Zysk (strata) brutto (586) (980) (1 328) (105)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (903) (1 234) (3 209) (992)
Przepływy netto 6 180 (758) (2 272) (1 106)
- z działalności operacyjnej 10 141 7 829 6 046 (1 631)
- z działalności inwestycyjnej (3 565) (670) (1 390) (135)
- z działalności finansowej (3 486) (7 538) (5 790) 1 213
Aktywa razem 341 772 337 770 335 634 330 071
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 156 464 153 677 154 671 150 116
Zobowiązania długoterminowe 40 203 36 072 35 717 35 585
Zobowiązania krótkoterminowe 116 261 117 605 118 954 114 531
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 185 308 184 093 180 963 179 955
Kapitał zakładowy 86 326 86 326 87 339 87 339
Liczba akcji (tys. szt.) 86326,09 86326,09 87338,65 87338,65
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 2,15 2,13 2,07 2,06
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0,01) (0,01) (0,04) (0,01)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -