Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej

GANT (GNT)
Data:

2015-05-22 15:29

Kurs:

0,07

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,00%

Wyniki finansowe - Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17,152 7,694 10,431 11,067
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2,508) (8,366) (5,829) 17,800
Zysk (strata) brutto (37,233) (19,904) (53,135) (81,945)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (32,808) (17,343) (57,682) (77,461)
Przepływy netto 535 739 (1,018) (1,083)
- z działalności operacyjnej 10,005 280 9,965 (2,619)
- z działalności inwestycyjnej (2,315) 459 (2,688) 2,908
- z działalności finansowej (7,155) - (8,295) (1,372)
Aktywa razem 754,054 751,813 661,725 612,149
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 564,558 579,269 548,186 565,616
Zobowiązania długoterminowe 3,624 4,047 4,324 1,951
Zobowiązania krótkoterminowe 560,934 575,222 543,862 563,665
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 166,032 150,172 91,095 46,533
Kapitał zakładowy 31,542 31,542 31,542 31,542
Liczba akcji (tys. szt.) 31542.10 31542.10 31542.10 31542.10
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 5.26 4.76 2.89 1.48
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (1.04) (0.55) (1.83) (2.46)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -