JJ Auto AG

JJAUTO (JJO)
Data:

2015-05-04 15:39

Kurs:

9,70

Zmiana:
  • -0,68
  • -6,55%

Wyniki finansowe - JJ Auto AG

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2012Q4 2013Q2 2013Q4 2014Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 29,962 - 30,786
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 6,609 - 7,271
Zysk (strata) brutto - 6,606 - 7,282
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej - 4,911 - 5,455
Przepływy netto - - - -
- z działalności operacyjnej - - - -
- z działalności inwestycyjnej - - - -
- z działalności finansowej - - - -
Aktywa razem 48,914 - 69,535 79,659
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7,777 - 12,165 13,260
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 7,777 - 12,165 13,260
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 41,137 - 57,370 66,399
Kapitał zakładowy 784 - 784 8,100
Liczba akcji (tys. szt.) 1777.78 1777.78 1777.78 9777.78
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 23.14 - 32.27 6.79
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) - 2.76 - 0.56
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -