K2 Internet SA

K2INTERNT (K2I)
Data:

2019-10-14 12:28

Kurs:

8,60

Zmiana:
  • -0,20
  • -2,27%

Wyniki finansowe - K2 Internet SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25,066 33,093 27,705 22,661
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 677 1,521 (290) (1,582)
Zysk (strata) brutto 568 1,484 (431) (1,631)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 529 1,284 (257) (1,313)
Przepływy netto (1,460) 228 1,333 (2,073)
- z działalności operacyjnej (311) 4,363 1,263 727
- z działalności inwestycyjnej (1,268) (633) (620) (672)
- z działalności finansowej 119 (3,502) 690 (2,128)
Aktywa razem 55,871 56,389 60,701 58,316
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30,544 29,691 34,679 34,703
Zobowiązania długoterminowe 5,060 4,273 12,226 12,517
Zobowiązania krótkoterminowe 25,484 25,418 22,453 22,186
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 24,765 25,982 25,138 22,556
Kapitał zakładowy 2,485 2,485 2,485 2,485
Liczba akcji (tys. szt.) 2485.03 2485.03 2485.03 2485.03
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 9.97 10.46 10.12 9.08
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.21 0.52 (0.10) (0.53)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -