KCI SA

KCI (KCI)
Data:

2019-05-23 14:56

Kurs:

0,48

Zmiana:
  • 0,00
  • -0,21%

Wyniki finansowe - KCI SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 948 27 301 24 279 27 397
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (479) 2 246 1 526 1 567
Zysk (strata) brutto 467 3 411 2 658 (2 702)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 72 2 959 1 581 (3 514)
Przepływy netto (1 481) (2 917) 102 1 419
- z działalności operacyjnej 307 231 5 437 4 079
- z działalności inwestycyjnej 3 649 (1 675) (632) (882)
- z działalności finansowej (5 437) (1 473) (4 703) (1 778)
Aktywa razem 401 309 397 804 387 736 394 699
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97 390 94 538 92 747 99 479
Zobowiązania długoterminowe 14 346 14 247 15 170 16 069
Zobowiązania krótkoterminowe 83 044 80 291 77 577 83 410
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 273 163 273 615 272 466 270 268
Kapitał zakładowy 57 609 57 609 57 609 57 609
Liczba akcji (tys. szt.) 68582,15 68582,15 68582,15 68582,15
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 3,98 3,99 3,97 3,94
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0,00 0,04 0,02 (0,05)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -