KCI SA

KCI (KCI)
Data:

2019-01-18 14:46

Kurs:

0,47

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,00%

Wyniki finansowe - KCI SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27,799 22,948 27,301 24,279
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2,066) (479) 2,246 1,526
Zysk (strata) brutto (135,627) 467 3,411 2,658
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (88,503) 72 2,959 1,581
Przepływy netto 116 (1,481) (2,917) 102
- z działalności operacyjnej 3,879 307 231 5,437
- z działalności inwestycyjnej 9,734 3,649 (1,675) (632)
- z działalności finansowej (13,497) (5,437) (1,473) (4,703)
Aktywa razem 403,737 401,309 397,804 387,736
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 98,419 97,390 94,538 92,747
Zobowiązania długoterminowe 14,416 14,346 14,247 15,170
Zobowiązania krótkoterminowe 84,003 83,044 80,291 77,577
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 274,166 273,163 273,615 272,466
Kapitał zakładowy 57,609 57,609 57,609 57,609
Liczba akcji (tys. szt.) 68582.15 68582.15 68582.15 68582.15
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 4.00 3.98 3.99 3.97
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (1.29) 0.00 0.04 0.02
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -