Mo-Bruk SA

MOBRUK (MBR)
Data:

2019-06-14 11:09

Kurs:

88,00

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,00%

Wyniki finansowe - Mo-Bruk SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20,742 24,713 31,022 26,995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4,868 8,146 11,777 8,876
Zysk (strata) brutto 4,621 7,795 11,531 8,663
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 3,748 6,299 9,345 7,018
Przepływy netto 1,636 1,881 8,245 9,248
- z działalności operacyjnej 5,078 6,364 11,398 11,558
- z działalności inwestycyjnej (643) 193 (308) (165)
- z działalności finansowej (2,800) (4,676) (2,844) (2,145)
Aktywa razem 163,927 167,682 173,396 182,970
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68,262 67,710 64,079 66,634
Zobowiązania długoterminowe 50,339 47,779 45,255 47,113
Zobowiązania krótkoterminowe 17,923 19,931 18,824 19,521
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 95,665 99,972 109,318 116,335
Kapitał zakładowy 36,114 36,114 36,114 36,114
Liczba akcji (tys. szt.) 3611.39 3611.39 3611.39 3611.39
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 26.49 27.68 30.27 32.21
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 1.04 1.74 2.59 1.94
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -