Medicalgorithmics SA

MEDICALG (MDG)
Data:

2019-07-18 11:04

Kurs:

30,70

Zmiana:
  • 0,70
  • 2,33%

Wyniki finansowe - Medicalgorithmics SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2015H1 2016H1 2017H1 2018H1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 23,242 52,822 102,542 93,709
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10,873 6,177 17,764 10,845
Zysk (strata) brutto 12,766 7,073 14,908 9,717
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 10,307 4,716 9,739 6,535
Przepływy netto 15,253 9,037 (28,337) 11,909
- z działalności operacyjnej 14,199 6,116 3,279 21,839
- z działalności inwestycyjnej 1,054 (78,785) (24,678) 1,531
- z działalności finansowej - 81,706 (6,938) (11,461)
Aktywa razem 106,770 232,635 297,058 309,674
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11,200 98,860 97,056 87,856
Zobowiązania długoterminowe 369 77,380 68,718 12,626
Zobowiązania krótkoterminowe 10,831 21,480 28,338 75,230
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 95,569 127,277 163,198 183,731
Kapitał zakładowy 346 361 361 361
Liczba akcji (tys. szt.) 3455.53 3606.53 3606.53 3606.53
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 27.66 35.29 45.25 50.94
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 2.98 1.31 2.70 1.81
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -