Medicalgorithmics SA

MEDICALG (MDG)
Data:

2019-07-15 17:00

Kurs:

30,00

Zmiana:
  • 0,55
  • 1,87%

Wyniki finansowe - Medicalgorithmics SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10,409 10,537 12,315 13,373
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 874 1,649 2,958 4,444
Zysk (strata) brutto 7,705 398 4,507 6,289
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 6,237 292 3,936 5,038
Przepływy netto 5,806 (5,139) 4,717 1,222
- z działalności operacyjnej 4,327 2,788 3,175 3,212
- z działalności inwestycyjnej 2,750 (2,936) 2,731 (1,854)
- z działalności finansowej (1,271) (4,991) (1,189) (136)
Aktywa razem 225,980 222,591 224,590 236,252
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60,634 56,211 57,510 64,134
Zobowiązania długoterminowe 2,271 2,311 2,728 6,846
Zobowiązania krótkoterminowe 58,363 53,900 54,782 57,288
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 165,346 166,380 167,080 172,118
Kapitał zakładowy 361 361 361 361
Liczba akcji (tys. szt.) 3606.53 3606.53 3606.53 3606.53
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 45.85 46.13 46.33 47.72
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 1.73 0.08 1.09 1.40
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -