Medicalgorithmics SA

MEDICALG (MDG)
Data:

2019-07-19 09:00

Kurs:

30,90

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,00%

Wyniki finansowe - Medicalgorithmics SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61,096 50,302 50,510 44,491
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16,470 14,093 9,963 7,073
Zysk (strata) brutto 14,899 13,014 8,670 6,236
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 7,777 8,454 7,346 4,100
Przepływy netto 7,227 10,985 2,343 (6,502)
- z działalności operacyjnej 167 13,669 11,663 4,225
- z działalności inwestycyjnej 15,232 (694) 3,346 (1,034)
- z działalności finansowej (8,172) (1,990) (12,666) (9,693)
Aktywa razem 297,058 301,563 289,281 282,431
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 97,056 93,280 85,548 77,579
Zobowiązania długoterminowe 68,718 68,768 67,649 61,027
Zobowiązania krótkoterminowe 28,338 24,512 17,899 16,552
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 163,198 169,243 168,913 170,790
Kapitał zakładowy 361 361 361 361
Liczba akcji (tys. szt.) 3606.53 3606.53 3606.53 3606.53
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 45.25 46.93 46.84 47.36
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 2.16 2.34 2.04 1.14
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -