Medicalgorithmics SA

MEDICALG (MDG)
Data:

2019-07-19 16:44

Kurs:

30,10

Zmiana:
  • -0,80
  • -2,59%

Wyniki finansowe - Medicalgorithmics SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2015Y 2016Y 2017Y 2018Y
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49,331 127,921 203,354 199,404
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21,128 46,530 41,820 24,724
Zysk (strata) brutto 17,289 45,071 36,592 21,573
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 13,925 40,108 25,539 14,416
Przepływy netto (4,238) 27,578 (15,009) 27,658
- z działalności operacyjnej 17,347 35,477 28,611 44,232
- z działalności inwestycyjnej (16,056) (80,702) (22,026) 2,407
- z działalności finansowej (5,529) 72,803 (21,594) (18,981)
Aktywa razem 102,266 369,891 289,281 316,082
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3,078 154,945 85,548 85,320
Zobowiązania długoterminowe 51 81,663 67,649 13,257
Zobowiązania krótkoterminowe 3,027 73,282 17,899 72,063
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 99,188 176,970 168,913 189,864
Kapitał zakładowy 346 361 361 361
Liczba akcji (tys. szt.) 3455.53 3606.53 3606.53 3606.53
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 28.70 49.07 46.84 52.65
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 4.03 11.12 7.08 4.00
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -