Medicalgorithmics SA

MEDICALG (MDG)
Data:

2019-07-19 16:44

Kurs:

30,10

Zmiana:
  • -0,80
  • -2,59%

Wyniki finansowe - Medicalgorithmics SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49,218 48,770 56,925 48,696
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3,772 3,482 10,397 6,259
Zysk (strata) brutto 3,481 2,468 9,388 5,399
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2,435 1,847 6,034 4,467
Przepływy netto 18,411 3,362 12,387 3,164
- z działalności operacyjnej 17,614 11,271 11,122 9,071
- z działalności inwestycyjnej 2,565 (2,034) 2,910 (4,800)
- z działalności finansowej (1,768) (5,875) (1,645) (1,107)
Aktywa razem 309,674 303,827 316,082 351,679
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87,856 82,717 85,320 111,541
Zobowiązania długoterminowe 12,626 12,734 13,257 25,813
Zobowiązania krótkoterminowe 75,230 69,983 72,063 85,728
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 183,731 183,157 189,864 197,949
Kapitał zakładowy 361 361 361 361
Liczba akcji (tys. szt.) 3606.53 3606.53 3606.53 3606.53
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 50.94 50.78 52.65 54.89
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.68 0.51 1.67 1.24
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -