Medicalgorithmics SA

MEDICALG (MDG)
Data:

2019-11-15 17:00

Kurs:

27,90

Zmiana:
  • -0,05
  • -0,18%

Wyniki finansowe - Medicalgorithmics SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48,770 56,925 48,696 45,401
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3,482 10,397 6,259 1,356
Zysk (strata) brutto 2,468 9,388 5,399 412
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1,847 6,034 4,467 1,402
Przepływy netto 3,362 12,387 3,164 (42,466)
- z działalności operacyjnej 11,271 11,122 9,071 4,845
- z działalności inwestycyjnej (2,034) 2,910 (4,800) 3,728
- z działalności finansowej (5,875) (1,645) (1,107) (51,039)
Aktywa razem 303,827 316,082 351,679 292,960
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82,717 85,320 111,541 65,970
Zobowiązania długoterminowe 12,734 13,257 25,813 32,435
Zobowiązania krótkoterminowe 69,983 72,063 85,728 33,535
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 183,157 189,864 197,949 194,485
Kapitał zakładowy 361 361 361 361
Liczba akcji (tys. szt.) 3606.53 3606.53 3606.53 3606.53
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 50.78 52.65 54.89 53.93
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.51 1.67 1.24 0.39
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -