MLP Group SA

MLPGROUP (MLG)
Data:

2019-10-14 09:00

Kurs:

49,60

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,00%

Wyniki finansowe - MLP Group SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40,651 38,286 34,802 32,668
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9,015) 88,547 23,005 70,321
Zysk (strata) brutto (2,259) 79,569 16,941 70,090
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (2,577) 63,486 12,928 56,236
Przepływy netto (41,984) (14,637) 14,661 61,041
- z działalności operacyjnej 9,455 6,360 40,374 2,391
- z działalności inwestycyjnej (49,586) (42,906) (31,370) (70,388)
- z działalności finansowej (1,853) 21,909 5,657 129,038
Aktywa razem 1,549,853 1,657,966 1,704,552 1,912,063
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 797,379 842,614 877,101 1,034,849
Zobowiązania długoterminowe 708,546 756,966 749,120 936,048
Zobowiązania krótkoterminowe 88,833 85,648 127,981 98,801
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 752,474 815,352 827,451 877,214
Kapitał zakładowy 4,529 4,529 4,529 4,529
Liczba akcji (tys. szt.) 18113.26 18113.26 18113.26 18113.26
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 41.54 45.01 45.68 48.43
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.14) 3.50 0.71 3.10
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -