Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA

MIESZKO (MSO)
Data:

2014-11-25 17:00

Kurs:

3,95

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,00%

Wyniki finansowe - Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 157,701 117,114 94,105 120,760
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16,927 6,273 (61) 7,194
Zysk (strata) brutto 12,652 2,983 (2,741) 6,302
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 11,535 2,342 (2,322) 5,065
Przepływy netto 7,870 (6,017) 4,683 (5,595)
- z działalności operacyjnej 6,870 16,020 27,422 2,855
- z działalności inwestycyjnej (2,527) (1,759) (2,591) (2,268)
- z działalności finansowej 3,527 (20,278) (20,148) (6,182)
Aktywa razem 560,734 523,021 494,900 519,056
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 367,191 326,167 300,728 319,321
Zobowiązania długoterminowe 132,504 117,179 97,671 94,833
Zobowiązania krótkoterminowe 234,687 208,988 203,057 224,488
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 192,601 195,906 193,232 198,792
Kapitał zakładowy 40,866 40,866 40,866 40,866
Liczba akcji (tys. szt.) 40866.00 40866.00 40866.00 40866.00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 4.71 4.79 4.73 4.86
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.28 0.06 (0.06) 0.12
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -