Orion Investment SA

ORION (ORN)
Data:

2019-06-17 09:04

Kurs:

6,65

Zmiana:
  • -0,05
  • -0,75%

Wyniki finansowe - Orion Investment SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4,421 8,090 7,062 6,421
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1,636 2,937 1,713 2,617
Zysk (strata) brutto 1,609 2,910 1,699 2,514
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1,809 2,100 1,820 2,061
Przepływy netto 1,262 3,024 (3,089) (7)
- z działalności operacyjnej (4,205) (809) 5,710 3,076
- z działalności inwestycyjnej 94 96 50 103
- z działalności finansowej 5,373 3,738 (8,849) (3,186)
Aktywa razem 90,397 98,598 97,193 94,864
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52,921 59,022 55,775 56,843
Zobowiązania długoterminowe 11,066 15,973 14,827 24,613
Zobowiązania krótkoterminowe 41,855 43,049 40,948 32,230
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 37,476 39,576 41,418 38,020
Kapitał zakładowy 10,823 10,823 10,823 10,823
Liczba akcji (tys. szt.) 10823.12 10823.12 10823.12 10823.12
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 3.46 3.66 3.83 3.51
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.17 0.19 0.17 0.19
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -