Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA

OTMUCHOW (OTM)
Data:

2019-10-16 15:11

Kurs:

1,55

Zmiana:
  • -0,01
  • -0,64%

Wyniki finansowe - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57,171 62,722 57,623 51,492
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 224 (7,460) (683) (1,997)
Zysk (strata) brutto (269) (7,818) (963) (2,466)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (913) (8,454) (724) (2,055)
Przepływy netto (6,604) 5,941 (2,242) (3,701)
- z działalności operacyjnej (1,048) 6,568 (3,133) (4,020)
- z działalności inwestycyjnej 562 (3,133) (2,655) 210
- z działalności finansowej (6,118) 2,506 3,546 109
Aktywa razem 202,390 200,838 206,229 199,020
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101,983 84,678 90,860 86,166
Zobowiązania długoterminowe 21,582 19,358 26,631 24,282
Zobowiązania krótkoterminowe 76,717 64,567 59,976 61,036
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 95,874 112,177 111,462 109,351
Kapitał zakładowy 2,550 5,099 5,099 5,099
Liczba akcji (tys. szt.) 12748.25 25496.50 25496.50 25496.50
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 7.52 4.40 4.37 4.29
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.07) (0.33) (0.03) (0.08)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -