Polski Koncern Naftowy Orlen SA

PKNORLEN (PKN)
Data:

2019-08-20 17:00

Kurs:

89,32

Zmiana:
  • -0,80
  • -0,89%

Wyniki finansowe - Polski Koncern Naftowy Orlen SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30,344,000 29,420,000 25,246,000 29,228,000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2,291,000 1,214,000 996,000 2,086,000
Zysk (strata) brutto 2,548,000 1,163,000 994,000 2,123,000
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 2,063,000 804,000 849,000 1,602,000
Przepływy netto 787,000 (1,831,000) (511,000) 2,517,000
- z działalności operacyjnej 3,552,000 (772,000) 1,191,000 3,494,000
- z działalności inwestycyjnej (1,009,000) (1,066,000) (666,000) (675,000)
- z działalności finansowej (1,756,000) 7,000 (1,036,000) (302,000)
Aktywa razem 67,456,000 64,141,000 68,983,000 70,770,000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32,083,000 28,402,000 32,558,000 34,129,000
Zobowiązania długoterminowe 11,016,000 11,506,000 14,307,000 14,013,000
Zobowiązania krótkoterminowe 21,067,000 16,896,000 18,251,000 20,116,000
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 34,836,000 35,727,000 36,413,000 36,630,000
Kapitał zakładowy 1,058,000 1,058,000 1,058,000 1,058,000
Liczba akcji (tys. szt.) 427709.06 427709.06 427709.06 427709.06
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 81.45 83.53 85.14 85.64
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 4.82 1.88 1.99 3.75
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -