Quantum Software SA

QUANTUM (QNT)
Data:

2019-10-14 15:05

Kurs:

13,00

Zmiana:
  • 0,10
  • 0,78%

Wyniki finansowe - Quantum Software SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8,340 7,761 6,697 9,342
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 849 652 776 677
Zysk (strata) brutto 665 678 763 634
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 533 520 576 502
Przepływy netto (1,585) 27 939 328
- z działalności operacyjnej 755 114 1,029 543
- z działalności inwestycyjnej 628 79 24 (110)
- z działalności finansowej (2,968) (166) (114) (105)
Aktywa razem 17,575 17,464 17,832 19,745
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5,206 4,962 4,763 8,953
Zobowiązania długoterminowe 685 809 844 793
Zobowiązania krótkoterminowe 4,521 4,153 3,919 8,160
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 12,465 12,611 13,193 10,881
Kapitał zakładowy 657 657 657 657
Liczba akcji (tys. szt.) 1314.87 1314.87 1314.87 1314.87
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 9.48 9.59 10.03 8.28
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.41 0.40 0.44 0.38
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -