Rainbow Tours SA

RAINBOW (RBW)
Data:

2019-10-16 16:31

Kurs:

26,70

Zmiana:
  • -0,20
  • -0,74%

Wyniki finansowe - Rainbow Tours SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 733,852 234,780 246,019 416,059
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17,154 (6,524) 4,885 3,613
Zysk (strata) brutto 16,258 (7,590) 3,831 2,117
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 13,043 (6,535) 2,796 1,659
Przepływy netto (36,060) 8,734 (9,426) 35,272
- z działalności operacyjnej 22,053 (14,014) (27,605) 69,631
- z działalności inwestycyjnej (8,618) (19,787) (7,938) (17,582)
- z działalności finansowej (49,495) 42,535 26,117 (16,777)
Aktywa razem 328,917 368,477 470,546 568,566
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 218,313 262,692 361,108 460,277
Zobowiązania długoterminowe 22,576 49,660 108,622 96,320
Zobowiązania krótkoterminowe 195,737 213,032 252,486 363,957
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 110,604 105,785 109,438 108,289
Kapitał zakładowy 1,455 1,455 1,455 1,455
Liczba akcji (tys. szt.) 14552.00 14552.00 14552.00 14552.00
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 7.60 7.27 7.52 7.44
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.90 (0.45) 0.19 0.11
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -