SCO-PAK SA

SCOPAK (SCO)
Data:

2019-06-12 11:00

Kurs:

0,10

Zmiana:
  • 0,01
  • 6,38%
BRAK DANYCH

Wyniki finansowe - SCO-PAK SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przepływy netto
- z działalności operacyjnej
- z działalności inwestycyjnej
- z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (zł)
Zysk (strata) na jedną akcję (zł)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.)
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł)
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)