Sopharma AD

SOPHARMA (SPH)
Data:

2019-09-16 09:00

Kurs:

10,00

Zmiana:
  • 0,00
  • 0,00%

Wyniki finansowe - Sopharma AD

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 291,101 318,280 313,376 298,561
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7,024 4,974 17,519 10,612
Zysk (strata) brutto 6,354 3,324 19,166 8,266
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 6,215 1,389 15,432 7,215
Przepływy netto 1,348 2,501 (4,277) (3,799)
- z działalności operacyjnej (19,562) (25,716) (38,844) (39,375)
- z działalności inwestycyjnej (17,781) (11,014) (65,909) (19,000)
- z działalności finansowej 38,691 39,231 100,476 54,576
Aktywa razem 998,804 1,010,603 1,100,158 1,124,816
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 491,105 502,074 581,005 603,551
Zobowiązania długoterminowe 73,843 69,175 94,433 93,876
Zobowiązania krótkoterminowe 417,262 432,899 486,572 509,675
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 475,504 475,560 493,983 500,045
Kapitał zakładowy 134,798 134,798 134,798 134,798
Liczba akcji (tys. szt.) 134797.90 134797.90 134797.90 134797.90
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 3.53 3.53 3.67 3.71
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.05 0.01 0.11 0.05
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -