Pani Teresa Medica SA

TERESA (TER)
Data:

2015-12-23 11:23

Kurs:

15,36

Zmiana:
  • 0,16
  • 1,05%

Wyniki finansowe - Pani Teresa Medica SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2015Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4,983 5,014 4,842 4,189
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1,129 878 1,109 19
Zysk (strata) brutto 1,077 919 1,090 5
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 839 709 879 (32)
Przepływy netto 1,160 (1,560) 548 700
- z działalności operacyjnej 1,009 1,339 787 956
- z działalności inwestycyjnej (27) (5) 12 (101)
- z działalności finansowej 178 (2,894) (252) (154)
Aktywa razem 22,443 20,447 20,928 20,214
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4,143 4,341 3,950 3,527
Zobowiązania długoterminowe 1,928 1,912 1,839 1,497
Zobowiązania krótkoterminowe 2,215 2,429 2,111 2,030
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18,300 16,106 16,979 16,687
Kapitał zakładowy 602 602 602 602
Liczba akcji (tys. szt.) 2408.08 2408.08 2408.08 2408.08
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 7.60 6.69 7.05 6.93
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.35 0.29 0.36 (0.01)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -