ULMA Construccion Polska SA

ULMA (ULM)
Data:

2019-06-14 14:09

Kurs:

53,50

Zmiana:
  • 0,50
  • 0,94%

Wyniki finansowe - ULMA Construccion Polska SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57,471 57,653 58,851 51,567
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13,526 16,236 14,804 9,611
Zysk (strata) brutto 14,425 16,234 15,824 9,931
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 11,758 13,200 12,725 7,796
Przepływy netto (7,081) 6,938 13,309 5,583
- z działalności operacyjnej 2,264 6,935 12,089 8,839
- z działalności inwestycyjnej 10,695 (87) (298) (142)
- z działalności finansowej (20,040) 90 1,518 (3,114)
Aktywa razem 347,185 358,361 368,225 393,630
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49,250 48,944 45,375 62,329
Zobowiązania długoterminowe 3,372 4,265 3,950 10,986
Zobowiązania krótkoterminowe 45,878 44,679 41,425 51,343
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 297,935 309,417 322,850 331,301
Kapitał zakładowy 10,511 10,511 10,511 10,511
Liczba akcji (tys. szt.) 5255.63 5255.63 5255.63 5255.63
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 56.69 58.87 61.43 63.04
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 2.24 2.51 2.42 1.48
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -