Voxel SA

VOXEL (VOX)
Data:

2019-10-22 10:40

Kurs:

31,20

Zmiana:
  • -0,40
  • -1,27%

Wyniki finansowe - Voxel SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38,518 65,579 49,092 46,606
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8,313 11,775 7,416 8,097
Zysk (strata) brutto 7,887 10,963 6,152 6,898
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 6,403 8,829 4,963 5,506
Przepływy netto 15,000 (9,424) (1,865) 191
- z działalności operacyjnej 3,932 25,028 4,079 3,090
- z działalności inwestycyjnej 254 (27,034) (9,386) (11,703)
- z działalności finansowej 10,814 (7,418) 3,442 8,803
Aktywa razem 243,865 282,327 303,783 312,519
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109,536 139,074 155,568 169,196
Zobowiązania długoterminowe 77,542 84,768 104,116 111,403
Zobowiązania krótkoterminowe 31,994 54,306 51,452 57,794
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 134,329 143,158 148,121 143,229
Kapitał zakładowy 10,503 10,503 10,503 10,503
Liczba akcji (tys. szt.) 10502.60 10502.60 10502.60 10502.60
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 12.79 13.63 14.10 13.64
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.61 0.84 0.47 0.52
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -