Wikana SA

WIKANA (WIK)
Data:

2019-05-20 14:43

Kurs:

1,10

Zmiana:
  • -0,05
  • -4,35%

Wyniki finansowe - Wikana SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14,865 13,946 6,997 7,971
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1,906 1,560 294 (1,800)
Zysk (strata) brutto 283 (492) (835) (3,168)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 263 (479) (943) (3,177)
Przepływy netto 1,319 3,767 (695) 5,210
- z działalności operacyjnej 3,515 7,673 6,740 5,217
- z działalności inwestycyjnej 107 (375) 3,627 437
- z działalności finansowej (2,303) (3,531) (11,062) (444)
Aktywa razem 197,563 204,711 207,063 230,686
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 150,844 158,471 161,766 188,565
Zobowiązania długoterminowe 59,888 60,739 51,558 48,482
Zobowiązania krótkoterminowe 90,956 97,732 110,208 140,083
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 46,719 46,240 45,297 42,121
Kapitał zakładowy 40,030 40,030 40,030 40,030
Liczba akcji (tys. szt.) 20014.80 20014.80 20014.80 20014.80
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 2.33 2.31 2.26 2.10
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) 0.01 (0.02) (0.05) (0.16)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -