Wikana SA

WIKANA (WIK)
Data:

2019-09-19 17:00

Kurs:

1,10

Zmiana:
  • -0,03
  • -2,65%

Wyniki finansowe - Wikana SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6,997 7,971 46,575 13,514
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 294 (1,800) 7,729 1,793
Zysk (strata) brutto (835) (3,168) 6,288 575
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (943) (3,177) 6,181 12
Przepływy netto (695) 5,210 (6,467) (969)
- z działalności operacyjnej 6,740 5,217 (880) 1,145
- z działalności inwestycyjnej 3,627 437 (3,967) 4,546
- z działalności finansowej (11,062) (444) (1,620) (6,660)
Aktywa razem 207,063 230,686 208,873 205,520
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161,766 188,565 160,571 157,206
Zobowiązania długoterminowe 51,558 48,482 44,984 45,267
Zobowiązania krótkoterminowe 110,208 140,083 115,587 111,939
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 45,297 42,121 48,302 48,314
Kapitał zakładowy 40,030 40,030 40,030 40,030
Liczba akcji (tys. szt.) 20014.80 20014.80 20014.80 20014.80
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 2.26 2.10 2.41 2.41
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.05) (0.16) 0.31 0.00
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -