Baltic Bridge SA

WINVEST (WIS)
Data:

2019-07-31 11:06

Kurs:

0,05

Zmiana:
  • 0,02
  • 70,00%

Wyniki finansowe - Baltic Bridge SA

Rodzaj:

Dane:

Wybrane dane finansowe
w tys. zł
2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12,400 13,442 11,270 (33,123)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 132 1,019 (480) (5,789)
Zysk (strata) brutto (7,179) 938 (3,922) (25,645)
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (7,209) 1,179 (3,758) (25,371)
Przepływy netto 1,269 (5,041) (390) (261)
- z działalności operacyjnej (2,086) 1,845 7,484 (7,142)
- z działalności inwestycyjnej 2,069 (6,908) (10,280) 9,790
- z działalności finansowej 1,286 22 2,406 (2,909)
Aktywa razem 217,070 220,163 211,306 179,338
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11,968 13,914 7,411 1,981
Zobowiązania długoterminowe 4,611 3,566 3,593 -
Zobowiązania krótkoterminowe 7,357 10,348 3,818 1,981
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 203,001 204,289 199,543 177,357
Kapitał zakładowy 175,302 175,302 175,302 175,302
Liczba akcji (tys. szt.) 21912.76 21912.76 21912.76 21912.76
Wartość księgowa na jedną akcję (zł) 9.26 9.32 9.11 8.09
Zysk (strata) na jedną akcję (zł) (0.33) 0.05 (0.17) (1.16)
Porównywalna liczba akcji (tys. szt.) - - - -
Porównywalna wartość księgowa na jedną akcję (zł) - - - -
Porównywalny zysk (strata) na jedną akcję (zł) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł) - - - -