Stawki odsetek

Stawka

Wartość

Obowiązuje od

Stawka odsetek od zaległości podatkowych

12%

09.11.2010

Stawka odsetek ustawowych

13% rocznie

15.12.2008

Kwoty ryczałtu samochodowego (kilometrówka)

Okres

od 14.11.2007 - nadal

Stawka za 1 km przebiegu samochodu osob.

- o poj. skok. do 900cm3

0,5214 zł

- o poj. skok. pow. 900cm3

0,8358 zł

Kwoty diet za podróże służbowe

Rodzaj podróży

Podróże krajowe od 01.01.2007 r.

Dieta (pełna)

23,00 zł

Ryczałt za nocleg (150% diety)

34,50 zł

Ryczałt na dojazdy (20% diety)

4,60 zł

Kwota wyłączająca obowiązek zapłaty za ZUS

95 790 zł

Limity dla ryczałtu ewidencjonowanego w 2010

Rodzaj podmiotu

Limit

-

Działalność samodzielna

Dla spółki cywilnej

Podmioty rozpoczynające działalność

brak limitu

brak limitu

Podmioty kontynuujące działalność

150 000 euro

633 420 zł

150 000 euro

633 420 zł

* kurs EURO na 2009r. 4,2228 zł

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych* - składki za 2010 r.

Rodzaj składki, konto

Z dobrowolnym ubezp. chorobowym

Z dobrowolnym ubezp. chorobowym

Ubezpieczenie społeczne**

konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

559,49 zł

513,24 zł

Ubezpieczenie zdrowotne

konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 000

233,32 zł

233,32 zł

Fundusz Pracy

konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

46,25 zł

46,25 zł

* dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność, dla których minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 1887,60 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2010)

** kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe obliczona stopą procentową wysokości 1,67% obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r. właściwą dla płatników składek zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego przeciętne miesięcznie nie więcej niż 9 osób. W okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2009 r. stopa procentowa dla takich płatników wynosiła 1,8%

ZUS dla nowych firm

Podstawa wymiaru

Składki ZUS za kwiecień - grudzień 2009

Społ.

Zdrow.

F. Pr.

Konto 83.1 bez chorobowego

Konto 83.1 z chorobowym

Konto 78.2

Konto 73.3

Za okres

104,08 zł 113,46 zł 224,24 zł 9,38 zł

03-05-2009

01-12-2009

01-12-2009

Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenie zdrowotne

Fundusz pracy

Emer.

Rent.

Chor.

Wyp.*

382,80 zł

2491,57 zł

382,80 zł

74,72 zł

22,97 zł

9,38 zł

6,39 zł

224,24 zł

9,36 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych - zmiana od 1 kwietnia 2009 z 1,8% na 1,67%

Rynki

Kurs Zmiana Zmiana %
WIG20 2359,23 +0,93 +0,04%

Statystyki sesji WIG »

2019-01-22 17:15
  • Wzrost 126 akcji
  • Spadek 177 akcji
  • Bez zmian 100 akcji